Innovatieprojecten

In onze Kennis- en innovatieagenda wordt de komende jaren gewerkt aan de toepassing van de kennis die is ontwikkeld binnen de Project Overstijgende Verkenningen (POV’s). Tegelijkertijd zullen we ook nieuwe kennis en innovaties oppakken. Momenteel zijn we bezig met de volgende innovatieprojecten:

Oppakken nieuwe kennis en innovaties

Het oppakken van nieuwe kennis en innovaties gebeurt binnen 3 thema’s:

  • Ontwerp- en uitvoeringstechnieken, waarbij ontwikkelde kennis wordt geïmplementeerd op het gebied van piping, macrostabiliteit, dijkerosie en kunstwerken. Een integrale aanpak, waarbij faalmechanismen in samenhang worden opgepakt, staat hierbij centraal. Daarbij ligt de focus op het ontwerp en de uitvoering in de praktijk.
  • Strategie en aanpak projecten, waar binnen kennis centraal staat voor het proces van uitvoering van de maatregelen van het HWBP. Het doel van dit thema is de aanpak van de veiligheidsopgave op zowel het trajectniveau als het niveau van uitvoering van projecten te optimaliseren. Dit gebeurt op een aantal sporen: het slim faseren van projecten op basis van urgentie door gebruik te maken van de LCC-benadering (Life Cycle Costing); duurzaamheid als onderdeel van alle HWBP-projecten; werken in lijn met Natura 2000 en natuurlijk bouwen; werken met integrale processen en op basis van de omgevingswet en (innovatieve) contractvorming die voldoende mogelijkheden biedt om technische innovaties binnen een project toe te laten.
  • Benutten ruimte overstromingskansnormen, waarbij onderzoek en kennisontwikkeling zijn gericht op een ander type maatregelen om de veiligheidsopgave te reduceren dan reguliere dijkversterking. Daarbij gaat het om gevolgbeperking, extra bescherming van kwetsbare of vitale infrastructuur en maatregelen bovenstrooms waarmee de veiligheidsopgave benedenstrooms kan worden verkleind (systeemmaatregelen).