Versterkingsaanpak vanuit Veiligheidsrendement

De eerste Landelijke Beoordeling (LBO-1) van de primaire keringen is afgerond. De uitkomsten van LBO-1 bevestigen dat er een grote veiligheidsopgave is, die voor 2050 moet worden weggewerkt. Deze veiligheidsopgave moet worden vertaald naar een versterkingsopgave. Omdat we niet alles tegelijk kunnen versterken, moeten zowel keringbeheerders als de alliantie als geheel bepalen welke dijkversterkingen als eerste worden opgepakt in het versterkingsprogramma. De veiligheidsrendementmethode vormt een waardevol instrument om een goed onderbouwd versterkingsprogramma op te stellen.

De veiligheidsrendementmethode optimaliseert de doelmatigheid en kostenefficiëntie van onze investeringen in dijkversterkingen. Centraal staat de vraag: hoe levert iedere bestede euro de maximale veiligheidswinst op? Voor deze optimalisatie worden drie vrijheidsgraden benut: tijd (wanneer ga je versterken), ruimte (welk deel ga je versterken) en faalmechanismen (voor welke faalmechanismen ga je versterken).

Waarom hebben we dit project?

De resultaten van LBO-1 stellen ons in staat op basis van veiligheidstekort de prioritering van versterkingen te onderbouwen. De veiligheidsrendementmethode genereert extra beslisinformatie, waarmee het ons in staat stelt om ook mee te wegen hoe en op welk moment de opgave het meest doelmatig kan worden opgelost. Op die manier wordt de ruimte benut die de overstromingskansbenadering biedt, namelijk het verdelen (en dus ook optimaliseren) van de aanpak van de versterkingsopgave over ruimte, tijd en faalmechanismen.

Wat is de impact van dit project?

In dit project gaan de deelnemende beheerders aan de slag en ontwikkelen we de methodiek door, zodanig dat deze landsdekkend toepasbaar wordt voor de aanpak van de versterkingsopgave van de primaire waterkeringen. Met de extra beslisinformatie wordt de vertaling van veiligheidstekort naar een kostenefficiënt versterkingsopgave en -programma helder, objectief en transparant onderbouwd. Daarmee vormt het een belangrijke bouwsteen voor de alliantiedoelstelling om in 2050 alle dijken op orde te hebben.

Wat is het (beoogde) eindresultaat?

Na dit project kunnen keringbeheerders en de HWBP-alliantie de veiligheidsrendementmethode gebruiken als basis voor een doelmatige aanpak van de versterkingsopgave.

In het project worden de benodigde tools beschikbaar gemaakt en tonen we de toepasbaarheid aan in verschillende praktijkcases. In een handreiking beschrijven we hoe gewerkt kan worden met de veiligheidsrendementmethode. Daarbij is specifiek aandacht voor de context van het gehele instrumentarium dat beschikbaar is om van ‘beoordeling’ tot een ‘versterkingsproject’ te komen, en de relatie met andere aspecten zoals omgang met omgevingsfactoren.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Naast waterschap Drents Overijsselse Delta (trekker van dit innovatieproject), werken ook waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland, Zuiderzeeland en Scheldestromen en RWS aan toepassing van de methodiek. Daarbij werken we samen met Deltares en stemmen we af met andere waterschappen en DGWB.

Meer weten?

Technisch manager van dit innovatieproject: Lisa Bogers (lisabogers@wdodelta.nl)