Innoveren

Dankzij de innovaties in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt de Nederlandse dijk steeds slimmer, goedkoper en past de dijk beter in de omgeving. Tot aan 2050 investeren we jaarlijks 10 miljoen euro in het stimuleren van innovaties. Ons doel is om onze alliantiepartners te stimuleren tot het bedenken van nieuwe innovaties en het toepassen ervan in de praktijk.

Vanaf de start van het HWBP spelen innovaties een grote rol. De afgelopen jaren hebben we onder andere innovaties gestimuleerd via Projectoverstijgende Verkenningen (POV’s). Verschillende alliantiepartners hebben samen onderzocht hoe de aanpak het beste kan worden verbeterd en welke onderdelen behouden moeten worden. Daarvoor is een evaluatie uitgevoerd. Vanuit die evaluatie  is in 2019 de nieuwe Kennis- en innovatieagenda opgesteld.

Kennis- en innovatieagenda

De Kennis- en innovatieagenda is een aanpak waarin staat hoe het HWBP de komende 5 jaar innovaties subsidieert en op welke wijze we werken aan de integrale toepassing van innovaties. Hiermee geven we richting aan het prioriteren van innovaties bij dijkversterkingsprojecten. Dit gebeurt met een focus op 3 thema’s:

  • Integraal ontwerp en uitvoeringstechnieken
  • Strategie en aanpak projecten
  • Benutten ruimte overstromingskansnormen.

Met deze drie thema’s als kompas stellen we jaarlijks geld voor innovaties beschikbaar. Kennis en innovatie zijn vanaf de start van het programma onlosmakelijk verbonden met het HWBP. “Het HWBP heeft een enorme opgave. Tot 2050 gaan we 1.300 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen versterken en verbeteren”, stelt HWBP-directeur Erik Wagener. “Om de impact van dijkversterking op de omgeving zoveel mogelijk te beperken en om deze omvangrijke opgave zo efficiënt mogelijk te realiseren, is investeren in innovatie en nieuwe kennis onontbeerlijk. Het HWBP biedt daarbij kansen om nieuwe technieken en inzichten in de praktijk toe te passen. Als innovaties slagen, kunnen we ze op grotere schaal gaan inzetten. Zo levert het HWBP een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de waterveiligheid in Nederland.”

Innovatieprojecten

Naast het werken aan de toepassing van de kennis die is ontwikkeld binnen de Project Overstijgende Verkenningen (POV’s), pakken we ook nieuwe kennis en innovaties op. Op deze pagina staan de innovatieprojecten waar we momenteel mee bezig zijn.

Oproep innovatieideeën

In de onderstaande video doet Jorg Willems (Teammanager Techniek, Kennis en Innovatie) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een oproep aan alle dijkwerkers van Nederland. Kom met goede ideeën en meld deze bij ons!

Oproep: samen aan de slag met innovaties

JORG WILLEMS: Beste waterschappers, kennisinstellingen, marktpartijen Willie Wortels van deze wereld, wij zijn op zoek naar jouw slimme ideeën of jouw goede innovaties om de dijkversterking in Nederland slimmer beter en met minder maatschappelijke impact voor mekaar te krijgen.
Dat hebben we hard nodig om met mekaar ervoor te zorgen dat we in 2050 alle dijken in Nederland aan de norm laten voldoen.
Waar zijn we nou naar op zoek?
Naar innovaties en kennis om op een integrale manier die dijken te versterken om op een goede manier die projecten aan te pakken of om te kijken wat voor kansen de nieuwe normering biedt in slimmere en snellere aanpak.
Deel die met het Hoogwaterbeschermingsprogramma zodat ook jouw innovatie of jouw goed idee onderdeel kan uitmaken van de dijkversterkingen tot 2050.

(Het logo van het HWBP verschijnt.)

'Pas toe of leg uit'

In de komende jaren wordt ook nadrukkelijk ingezet op het laten renderen van de tot nu toe ontwikkelde innovaties. Dat betekent dat de vernieuwingen, inzichten en optimalisaties op grote schaal toegepast moeten worden in versterkingsprojecten. Om dat te stimuleren, ontwikkelt het HWBP de programmarichtlijn ‘pas toe of leg uit’. Dat betekent dat waterbeheerders zelf mogen bepalen of ze nieuwe technieken gaan toepassen. Maar als ze dat niet doen, moeten ze uitleggen waarom. Er wordt met een vertegenwoordiging uit de alliantie gezamenlijk gewerkt aan het opstellen van het ‘comply or explain instrument’.