Innovatieportfolio

Met onze Kennis- en innovatieagenda en De Innovatieversneller ondersteunen we de toepassing en doorontwikkeling van de kennis die is ontwikkeld in onder andere de Project Overstijgende Verkenningen (POV’s). Tegelijkertijd pakken we ook nieuwe kennis en innovaties op.

Momenteel zijn we bezig met innovaties die gericht zijn op:

  • Een sterkere dijk
  • Een duurzamere dijk
  • Samen maken we de dijk

Overzicht innovatieprojecten

Naam Innovatievraagstuk Status

Pipingproef Hedwigepolder

Uit een eerdere proef van Wetterskip Fryslân blijkt dat getijdenzand beter bestand is tegen piping dan rivierzand. De proef in de Hedwigepolder van Waterschap Hollandse Delta bevestigt deze resultaten.

Lopend

Soilmix heave schermen

Hoe ontwerpen we heave schermen die minder overlast in aanleg geven en duurzamer en goedkoper zijn dan staal?

Lopend

Praktijkonderzoek opbarsten bij dijken

Is de deklaag achter de dijk sterker dan we denken? En is de dijk daardoor stabieler en minder gevoelig voor piping? Dat nemen we in het praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken onder de loep.

Lopend

Erosiebestendigheid klei buitenkant dijk

We bouwen voort op uitgevoerde Deltagoot proeven en ontwikkelen een generieke strategie om erosiebestendigheid van klei in te schatten zodat  dijkontwerpen duurzamer en goedkoper worden.

Lopend

Erosie toplaag bij overgangen

Hoe maken we een lagere dijk die duurzamer, goedkoper en beter inpasbaar is omdat we weten hoe we met overgangen tussen verschillende materialen op de dijk om kunnen gaan.

Lopend

Embankment Suite

Nieuwe kennis toepassen en efficiënter ontwerpen met softwareprogramma Embankment Suite?

Lopend

Gras op Zand

Stel je eens voor… Als blijkt dat grasbekleding op een zanddijk sterker is dan we nu denken, hoeven veel dijken niet versterkt te worden.

Afgerond

Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn drainagetechnieken

Waterschappen willen drainagetechnieken toepassen als oplossing voor faalmechanismes piping, macro- en/of microstabiliteit. De ontwerpaanpak helpt hen daarbij.

Afgerond

Grofzandbarrière

Een unieke gebeurtenis: de eerste grofzandbarrière is aangelegd en voorkomt dat zand onder de dijk bij hoogwater wegspoelt. Goedkoper en duurzamer dan andere oplossingen. Hoe ontwerp je dit?

Afgerond

Ontwerp aanpak Geo Clay Liner

We pasten een techniek toe waarmee aanvoer van standaard klei kan worden beperkt. Dit scheelt in kosten en is duurzamer.

Afgerond

Geohydrologische aanpak piping Meanderende Maas

Hoe kunnen we aan de slag met grondwater om een reëlere pipingopgave op te leveren en daarmee tot besparing in ruimte en kosten te komen?

Afgerond

POV Macrostabiliteit

Wat zijn relevante nieuwe kennis en innovatieve oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit? De resultaten van de POV macrostabiliteit zijn nog steeds actueel en worden verder gebracht met De Innovatieversneller

Afgerond

Sterkte onverzadigde zone

Onverzadigde grond in en naast de dijk is sterker dan gedacht. De dijk is daarom stabieler en hoeft minder te worden versterkt.

Lopend

POV Piping

Wil jij weten wat er tussen 2014 en 2020 allemaal aan kennis en innovatieve oplossingen voor het faalmechanisme piping is ontwikkeld?

Afgerond

POV Waddenzeedijken

Wat is er allemaal bedacht om de noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller, beter en goedkoper uit kunnen voeren?

Afgerond

POV Voorlanden

Met deze aanpak zorgen we ervoor dat   het effect van voorlanden goed wordt meegenomen en dijken niet groter worden dan nodig is.

Afgerond

Mixed in Place

Hoe verhogen we de stabiliteit van de dijken middels een scherm van grond gemixt met toeslag?

In voorbereiding

Dijkvernageling

Hoe kunnen we dijkvernageling toepassen?

In voorbereiding

Naam Wat gebeurt er? Status

Duurzaamheidsdashboard

Dit dashboard helpt projectteams om de impact van ontwerpkeuzes op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zichtbaar te maken. We tillen de ervaringen van Zuiderzeeland op naar de alliantie.  

Lopend

Future Dikes – sterke soortenrijke grasbekleding

We ontwikkelen de grasbekleding van de toekomst en onderbouwen dat soortenrijke grasbekledingen voldoende erosiebestendig, duurzaam en kosteneffectief zijn.

Lopend

Klei van dichtbij in Brede Groene Dijk

Waterschap Hunze en Aa onderzoekt samen met andere partijen de toepasbaarheid van gebiedseigen klei die afwijkt van de standaard eisen van klei voor dijken en legt daarmee een proefvak voor een Brede Groene Dijk aan.

Lopend

Dijken en Natuur (DNa)

We ontdekken en structureren de kansen en belemmeringen voor het versterken in Natura 2000 en de meerwaarde van natuurlijke oplossingen voor de waterveiligheidsopgave.

Lopend

Zetsteen van baggerspecie

Waterschap Scheldestromen voert een onderzoek uit naar het produceren en testen van zetsteen van bagger.

Lopend

Grebbedijk Circulair

Wanneer is een dijk circulair en hoe werk je circulair? Bij de Grebbedijk is een tool ontwikkeld om circulariteit te meten: de Circulaire Peilier. Daarnaast wordt een circulair schaduw ontwerp en een materialenpaspoort voor dijken ontwikkeld.

Lopend

POV Dijkversterking met Gebiedseigengrond (POV DGG)

Hoe kunnen we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken versterken met gebiedseigen grond? Met een kansenscan, een technisch kader en inspirerende verhalen!

Lopend

DuboCalc voor HWBP-dijkversterkingsprojecten

Om de milieu impact van dijkversterkingsprojecten te kunnen verlagen, is in dit project gewerkt aan het beter toegankelijk maken van DuboCalc voor dijkversterkingsprojecten.

Afgerond

Emissieloos Bouwen, voorbeeldproject

Wil jij emissies terugbrengen? Het project Wolferen Sprok ging je voor en deelt de aanpak.

Afgerond

Bouwstenen duurzame dijkversterking

Kennis over duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in de GWW sector is vertaald naar bouwstenen voor duurzame HWBP-projecten. Met deze tools en voorbeelden kun je aan de slag in elke fase van je project.

Afgerond

Naam Wat gebeurt er? Status

De Innovatieversneller

De Innovatieversneller zorgt ervoor dat doorontwikkeling van innovaties verder gaat, daar waar de impact van die innovaties (tijd, geld en kwaliteit) groot is voor het gehele HWBP-programma. Met overzicht, verbinding en laatste zetjes helpen we om innovaties toe te passen.

Lopend

HEEL

Systems engineering in Dijkenland. Herleidbaar en eenduidig samenwerken over de hele levenscylcus van een dijk. Samen producten ontwikkelen en delen, maakt dat we samen leren, efficiënter samenwerken en kosten besparen. Dat komt allemaal samen in HEEL.

Lopend

Samenwerken aan Kunstwerken

Op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staan circa 500 kunstwerken. Het is een uitdaging om al deze kunstwerken binnen 30 jaar op te leveren. Moeten ze allemaal op de schop? En zo ja, hoe pakken we dat aan?

Lopend

POV Kabels en Leidingen (POV K&L)

Hoe zijn de werelden van waterschappen en kabels- en leidingenbeheerders verbonden? Met een veiligheidsraamwerk en tips voor samenwerking wordt de aanpak van leidingen in en om dijken gemakkelijker en doelmatiger.

Afgerond

POV Dijkversterking Centraal Holland

Hoe kunnen de 1 miljoen inwoners van Centraal Holland het beste beschermd worden tegen hoogwater? We werkten het uit en dat is vertaald naar de Waterwet van 2017.

Afgerond

POV Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel en de Duitse waterbeheerders onderzochten wat de beste en meest doelmatige oplossingen zijn voor de waterveiligheid van De Vecht en keken verder dan de traditionele dijkversterking.

Afgerond