Samenwerken aan Kunstwerken

Op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staan 450 kunstwerken. Mogelijk worden dit er 500. Het is een uitdaging om al deze kunstwerken binnen 30 jaar op te leveren.

Voor deze uitdaging hebben we een stevige ‘productiesnelheid’ nodig. Daarbij helpt een uniforme aanpak en/of scenario’s, zodat de waterschappen kunnen zien wat voor hen de meest handige aanpak is. Deze aanpak gaan we ontwikkelen. Ook worden er afspraken gemaakt over lastige dilemma’s.

Verder is er  kennis nodig. Dit wil zeggen: ophalen waar het al op de plank ligt of creëren waar het nog ontbreekt. Kenniscreatie, kennisoverdracht en kennisdoorwerking zijn daarom centrale begrippen. We willen de ‘productie’ opschroeven, maar ook grip houden en de stabiliteit bewaken. Stabiliteit voor het HWBP (in ‘productieschommelingen’ en geldstromen) en ook stabiliteit voor marktpartijen (inzicht in wat, wanneer en hoe het op de markt komt).

Wat is de impact en/of gevolg van dit project?

Met Samenwerken aan Kunstwerken streven we naar grotere ‘productie’. Dat doen we door te werken aan:

  • het optimaliseren van het ‘productieproces’ met  een uniforme aanpak, doorbreken van dilemma’s
  • het borgen van stabiliteit voor zowel HWBP als voor marktpartijen
  • economische impulsen voor de markt
  • kennisinfrastructuur én kenniscultuur
  • verbinding tussen waterschappen en RWS, alliantiegevoel, samenwerking in de gouden driehoek
  • focus en aandacht voor (de urgentie) van kunstwerken

Wat is het beoogde eindresultaat?

Met Samenwerken aan Kunstwerken worden er producten, diensten en activiteiten opgeleverd die gaan helpen om op een sneller tempo meer kunstwerken aan te pakken. bereiken. Enkele eerste acties zijn:

  • Een update van de opgave. Hoeveel kunstwerken moeten worden aangepakt om aan de trajectnorm te kunnen voldoen? welke faalmechanismen zijn dan aan de orde bij die kunstwerken? Welke bijdrage levert de betrouwbaarheid-sluiten ten opzichte van constructieve redenen.
  • Inventarisatie van kennis, kennisleemtes én van factoren die kennisdoorwerking bevorderen.
  • Activiteiten die het (h)erkennen van elkaar en elkaars belangen stimuleren, als basis voor vergaande samenwerking.

De eerste resultaten worden verwacht in het najaar van 2021.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de trekker en gaat dit samen doen met andere waterschappen en Rijkswaterstaat. We gaan krachten bundelen, elkaar de bal toespelen, afkijken bij elkaar en samen leveren. Binnen de alliantie werken we daarom ook samen met marktpartijen en kennisinstellingen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan een kijkje op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.