Samenwerken aan Kunstwerken

Op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staan honderden waterkerende kunstwerken in een primaire waterkering. Het is een uitdaging om al deze kunstwerken binnen 30 jaar op te leveren. Dat is iedere 4 weken 1 kunstwerk veilig!

Voor deze uitdaging hebben we een stevige ‘productiesnelheid’ nodig. Daarbij helpt een uniforme aanpak en/of scenario’s, zodat de waterschappen kunnen zien wat voor hen de meest handige aanpak is. Deze aanpak ontwikkelen wij. Ook maken we afspraken over lastige dilemma’s.

Daarnaast is kennis nodig. Dit wil zeggen: ophalen waar het al op de plank ligt of creëren waar het nog ontbreekt. Kenniscreatie, kennisoverdracht en kennisdoorwerking zijn daarom centrale begrippen. We willen de ‘productie’ opschroeven, maar ook grip houden en de stabiliteit bewaken. Stabiliteit voor het HWBP (in ‘productieschommelingen’ en geldstromen), stabiliteit voor de marktpartijen (inzicht in wat, wanneer en hoe het op de markt komt) en stabiliteit voor de beheerders voor hun eigen interne portfolio.

Waarom hebben we dit project?

Het aanpakken van kunstwerken is een uitdaging en vraagt om de opgave sneller en in samenhang op te pakken. Met sober als uitgangspunt en inmiddels ook duurzamer. We zien een grote behoefte aan een stabielere uitvoering. Daarmee zijn de doelen benoemd waar Samenwerken aan Kunstwerken in fase 2 een bijdrage aan wil leveren.

Wat is de impact van dit project?

Kunstwerken zijn anders dan dijken en vragen een eigen aanpak. Oók om kansen te pakken die onbenut blijven bij het ‘gewoon’ meepakken van kunstwerken in een dijktraject. Met Samenwerken aan Kunstwerken streven we naar grotere ‘productie’. Dat doen we door te werken aan:

  • (Stimu)leren vanuit het ‘doen’. Aansluiten bij opgedane ervaringen en projecten in uitvoering. Dat helpt om de urgentie voelbaar te maken, praktijkverhalen hebben een sterkere bijdrage dan theoretische inzichten.
  • Breed over de alliantie, waterschappen en Rijkswaterstaat (RWS). We merken dat RWS inmiddels veel kennis heeft verzameld die ook voor waterschappen relevant is. RWS is bereid deze kennis te delen. Verder ziet RWS ook graag gezamenlijke leerprojecten om nieuwe kennis te ontwikkelen.
  • Aanpak laten aansluiten bij huidige urgentie en concrete vragen bij waterschappen. Waterschappen die later urgentie voelen en vragen hebben moeten later kunnen aanhaken.
  • Bijdrage leveren aan stabiliteit van het programma.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Met Samenwerken aan Kunstwerken worden er producten, diensten en activiteiten opgeleverd die gaan helpen om met een sneller tempo meer waterkerende kunstwerken in een primaire kering aan te pakken.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de trekker maar doet dit samen met de andere waterschappen en Rijkswaterstaat. We gaan krachten bundelen, elkaar de bal toespelen, afkijken bij elkaar en samen leren. Binnen de alliantie werken we daarom ook samen met marktpartijen en kennisinstellingen. Om voor 2050 net als de dijken ook de waterkerende kunstwerken in primaire kering versterkt te hebben.

Doe mee

Samenwerken aan Kunstwerken doen we samen. Op deze kaart zie je welke kunstwerken er aangepakt moeten worden en wat hun huidige status is. Heb je informatie over een kunstwerk? Deel die met ons. Want samen maken we dit mogelijk.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan een kijkje op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.