Bouwstenen duurzame dijkversterking

Het HWBP staat voor de opgave om veilige dijken te realiseren binnen de afgesproken kaders van geld en tijd. Hier komt een belangrijke randvoorwaarde bij. Alle alliantiepartners hebben zich met afspraken in diverse akkoorden, zoals het Klimaatakkoord, het Nationaal Grondstoffenakkoord en de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 gecommitteerd aan ambities op het gebied van energie, klimaat en circulariteit. Uit deze afspraken volgt dat dijkversterkingen in 2030 zo veel mogelijk circulair en klimaatneutraal moeten zijn.

Waarom hebben we dit project?

Het doel van het project is om kennis over duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in de grond-, weg- en waterbouwsectorsector (GWW) te vertalen naar bouwstenen voor duurzame HWBP-projecten. Met de informatie en voorbeelden in de tool kan elk projectteam aan de slag in elke fase van het dijkversterkingsproject.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het uiteindelijke resultaat is dat duurzaam­heid en ruimtelijke kwaliteit nog beter opgenomen zijn in de HWBP-projecten. De bouwstenen vormen de bibliotheek waarin projectmedewerkers kunnen zoeken naar geschikte informatie om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op te nemen in hun werkprocessen. De tool is opgebouwd langs de verschillende fasen van een dijkversterkingsproject: initiatief, verkenning en planuitwerking. De fases realisatie en beheer worden later toegevoegd.

Elke fase in de tool is onderverdeeld in verschillende stappen. Onder iedere stap zijn nuttige tools en documenten opgenomen waarmee je direct aan de slag kan of waardoor je je kan laten inspireren. Onder iedere stap is ook een checklist opgenomen die kan helpen om alle noodzakelijke onderwerpen af te gaan voor duurzame dijkversterkingen.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

De Bouwstenen Duurzame Dijken tool is opgesteld in opdracht van Waterschap Rivierenland, met subsidie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Redactie en ontwerp zijn gemaakt door WSP en Jonge Honden.