Dijken en Natuur: een symbiose

In de komende dertig jaar tijd wordt er in Nederland 1.500 kilometer dijk versterkt. Een groot deel van deze projecten ligt aan of in natuurgebieden, zoals Natura 2000. Vaak wordt dit als een belemmering ervaren. Waterveiligheid lijkt moeilijk te combineren met natuurbescherming en  -ontwikkeling. Maar wanneer we de verschillende doelstellingen en belangen beter doorgronden zien we dat deze niet zo tegengesteld zijn als wordt aangenomen.

Waarom hebben we dit project?

Op dit moment ontbreekt het aan een goede analyse en aanpak om een combinatie tussen waterveiligheid en natuur/Natura2000-gebieden mogelijk te maken en de meerwaarde van een integrale aanpak te benutten. Het doel is het benutten van kansen en komen tot natuurlijke oplossingen, waarbij natuurbehoud én -ontwikkeling integraal deel uitmaken van dijkversterkingen.

Wat is de impact van dit project?

Dijkversterkingen in de buurt van natuurgebieden brengen altijd grote uitdagingen met zich mee. Er zijn veel verschillende partijen bij betrokken, ieder met een eigen belang. In plaats van de belangen tegen elkaar af te wegen, zijn er ook mogelijkheden voor win-win oplossingen. Op dit moment ontbreekt het aan een goede analyse en aanpak om een combinatie tussen waterveiligheid en natuur/Natura2000-gebieden mogelijk te maken en de meerwaarde van een integrale aanpak te benutten. Bredere, landschapdekkende benaderingen zoals natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid bieden hiervoor kansen. De nadruk van dit project ligt op de praktijkervaringen en inpassing van oplossingen. Daarom werken we in de community of practice samen met de stakeholders rondom het vraagstuk van dijkversterkingen in natuurgebieden.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Hoe kunnen bij dijkversterkingen waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) hand in hand gaan en van elkaar profiteren? Dat onderzoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met dijkwerkers, natuurorganisaties, andere overheden en lokale belanghebbenden de komende drie jaar binnen het innovatieproject Dijken en Natuur. Het beoogde eindresultaat is het oplossen van knelpunten en benutten van meerwaarde van natuurgebieden en natuurlijke oplossingen binnen HWBP projecten.

De tussenresultaten van fase 1 leren ons het volgende:

  • Er kan meer dan je denkt: dus durf anders te kijken, denken en samen te werken. Ook in de subsidieregeling kan er meer dan gedacht wordt. 
  • Begin op tijd: Investeer in elkaar voordat er zelfs sprake is van een project. Verken de ruimte en doe dat vroeg, al in de trajectaanpak.
  • Ambitie: Zorg voor voldoende brede opdracht.
  • Benut elkaar: Schakel hulp/zoek elkaar op in de CoP.
  • Agendeer de klem van natuurwetgeving voor natuurwaarden en duurzaamheid: Zullen we de A van ADC toets uitdagen?

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Drents Overijsselse Delta is trekker van dit project. Het projectteam bestaat uit Rijkswaterstaat WVL, Waterschap Noorderzijlvest en Deltares. In de community of practice zijn vier referentieprojecten aangewezen. Dit zijn projecten van de waterschappen Wetterskip Fryslan, Hunze & Aa’s, De Stichtse Rijnlanden en WDODelta. Daarnaast zijn hierbij ook andere stakeholders betrokken, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies en lokale belanghebbenden.