Onderzoek erodeerbaarheid klei (OEK)

Waterschap Noorderzijlvest bekijkt of met kleine proeven de erodeerbaarheid van verschillende soorten klei bepaald kan worden. Daarbij wordt van een grote range kleisoorten een cor­relatie gezocht tussen de resultaten van relevante kleinschalige proeven en de erosiecoëfficiënt die in de Deltagoot is bepaald.

Waarom hebben we dit project?

Als de resultaten bekend zijn is het niet meer nodig om altijd onbekende kleisoorten tijdens grote proeven te onderzoeken. Daarnaast wordt de sterkte van de kleikern onderzocht, zodat kennis ontstaat over de invloed van structuurvorming en veroudering op de erodeer­baarheid.

Wat is de impact van dit project?

Andere waterschappen kunnen met deze inzichten ontdekken hoeveel klei en wat voor een soort klei gebruikt moet worden voor dijkversterking en welke bijdrage een oude kleikern toevoegt aan de sterkte van de kering.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het waterschap verwerkt de verschillende testresultaten in een digitale tool. Met deze data kunnen de eigenschappen van klei beter worden ingeschat. Dit maakt het ook mogelijk om klei uit de eigen omgeving te gebruiken en grondgestuurd te ontwerpen en te beheren.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Fryslân en Scheldestromen. En Deltares, Fugro, Wiertsema & Partners, Kennis voor Keringen, Adviesteam Dijkontwerp en De Innovatieversneller. Ook bouwt dit project voort op kennis uit de POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond en het innovatieproject
Brede Groene Dijk.