POV Dijkversterking met gebiedseigen grond (POV-DGG)

Hoe kunnen we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken versterken met gebiedseigen grond? Daar werkt de POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) aan. De POV loopt sinds 2018 en is naar verwachting in 2022 afgerond.

Waarom doen wij deze projectoverstijgende verkenning?

Vroeger was bouwen met lokaal beschikbare grond normaal, maar om de kwaliteit van dijken te borgen zijn er strenge regels opgesteld. Lokale grond voldoet vaak niet aan de strenge regels. De POV-DGG stimuleert en faciliteert met een technisch kader en een kansenscan het bundelen van kennis om het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen te stimuleren.

Het gebruik van gebiedseigen grond betekent milieuwinst door minder transportbewegingen en zorgt ook voor minder overlast in het gebied.

Belangrijke randvoorwaarden zijn voldoende tijd en ruimte voor een ‘grondgestuurd ontwerp’ als volwaardig alternatief. Dit vraagt afstemming van grondstromen om de leverende locatie aan de dijkversterking te koppelen.

Wat is de impact van dit project?

Het gebruiken van gebiedseigen grond vraagt om een cultuuromslag in het ontwerpen van dijken, waarbij vakmanschap en grondkennis een belangrijke rol spelen. Dit betekent dat alle betrokkenen moeten afwijken van een standaard ontwerppraktijk, met vooraf vastgestelde technische kaders, die al decennia als principe geldt.

Wat is het beoogde eindresultaat?

De beheerders kunnen met de resultaten van de POV-DGG hun duurzaamheidsbeleid in de versterkingsprojecten vormgeven. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van beschikbare kennis over het gebruik van 'afwijkende' grond of kan binnen het project nieuwe grondkennis worden ontwikkeld. Met de kansenscan kunnen de mogelijkheden om projecten te combineren in beeld worden gebracht. Het Technisch Kader kan vervolgens helpen om met afwijkende grondparameters toch een veilige dijk te ontwerpen. Tenslotte zijn er praktijkervaringen opgetekend in een aantal storylines.

Vergroot afbeelding Foto teamleden innovatieproject POV DGG
De teamleden van POV-DGG

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Limburg is de trekker van de POV-DGG; het projectteam van de POV-DGG maakt gebruik van de faciliteiten van het waterschap om het project uit te kunnen voeren. De programmadirectie HWBP heeft met de financiering van de POV-DGG een belangrijke stap gezet om het gebruik van gebiedseigen grond verder te stimuleren. Door actief bij te dragen aan de communicatie wordt de bekendheid en het gedachtengoed van de POV-DGG verder verspreid.

Rapporten en nieuwsbrieven

Alle rapporten van de POV-DGG vind je op in het documentenoverzicht.

Elk half jaar verstuurt de POV-DGG een nieuwsbrief. Je kunt je daarvoor aanmelden. Een compleet overzicht van de nieuwsbrieven vind je via 'documenten'.