POV Dijkversterking met gebiedseigen grond (POV-DGG)

Hoe kunnen we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken versterken met gebiedseigen grond? Daar werkt de POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) aan. De POV loopt sinds 2018 en rond in 2023 af.

Waarom doen wij deze projectoverstijgende verkenning?

Vroeger was bouwen met lokaal beschikbare grond normaal, maar om de kwaliteit van dijken te borgen zijn er regels opgesteld waar de grond die voor dijkversterking wordt gebruikt aan moet voldoen. Lokale grond voldoet vaak niet aan die regels waardoor grond van verder weg moet worden aangevoerd. De POV-DGG stimuleert en faciliteert met een technisch kader en een kansenscan het bundelen van kennis om gebiedseigen grond te gebruiken bij dijkversterkingen.

Het gebruik van gebiedseigen grond betekent milieuwinst door minder transportbewegingen en zorgt ook voor minder overlast in het gebied.

Belangrijke randvoorwaarden zijn voldoende tijd en ruimte voor een ‘grondgestuurd ontwerp’ als volwaardig alternatief. Dit vraagt om een vroegtijdige afstemming, bijvoorbeeld tussen de verschillende gebiedspartners en hun opgaven. 

Lees meer over deze POV op de website van Waterschap Limburg.

Wat is de impact van dit project?

Het gebruiken van gebiedseigen grond vraagt om een cultuuromslag in het ontwerpen van dijken, waarbij vakmanschap en grondkennis een belangrijke rol spelen. Dit betekent dat alle betrokkenen moeten afwijken van een standaard ontwerppraktijk, met vooraf vastgestelde technische kaders, die al decennia als principe geldt.

Wat is het eindresultaat?

De beheerders kunnen met de resultaten van de POV-DGG hun duurzaamheidsbeleid in de versterkingsprojecten vormgeven. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van beschikbare kennis over het gebruik van 'afwijkende' grond of kan binnen het project nieuwe grondkennis worden ontwikkeld. Met de kansenscan kunnen de mogelijkheden om projecten te combineren in beeld worden gebracht. Het Technisch Kader kan vervolgens helpen om met afwijkende grondparameters toch een veilige dijk te ontwerpen. Tenslotte zijn er praktijkervaringen opgetekend in een aantal storylines. Deze resultaten kun je terugvinden op de website van Deltares.

Vergroot afbeelding Foto teamleden innovatieproject POV DGG
De teamleden van POV-DGG