POV Dijkversterking met gebiedseigen grond (POV-DGG)

Hoe kunnen we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken versterken met gebiedseigen grond? Daar werkt de POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) aan. Uiteindelijk resulteert het onderzoek in concrete instrumenten. De POV loopt sinds 2018 en is naar verwachting in 2022 afgerond.

Waarom doen wij deze projectoverstijgende verkenning?

De POV-DGG stimuleert en faciliteert het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen. Het gebruik van gebiedseigen grond betekent milieuwinst door minder transportbewegingen. De afname van transportbewegingen zorgt ook voor minder overlast in het gebied. Vroeger was bouwen met lokaal beschikbare grond normaal, maar om de kwaliteit van dijken te borgen zijn er strenge regels opgesteld. Lokale grond voldoet vaak niet aan de strenge regels. Het vraagt vakmanschap en grondkennis om toch een veilige dijk te realiseren van lokale grond.

Het is geen standaardpraktijk om lokale grond te gebruiken. Het vergt dus ambitie om hiermee aan de slag te gaan. Uit een inventarisatie van dijkversterkingsprojecten blijkt dat er ook binnen de huidige regels technisch al veel meer mogelijk is dan de strenge regels suggereren. Belangrijke randvoorwaarden zijn voldoende tijd en ruimte voor een alternatief ‘grondgestuurd ontwerp’. Bovendien vraagt het vaak wel vroegtijdige afstemming van grondstromen om de leverende locatie aan de dijkversterking te koppelen.

Wat is de impact van dit project?

De POV-DGG vraagt om een andere ontwerpcultuur, waarbij vakmanschap en grondkennis een belangrijke rol spelen. Dit betekent dat alle betrokkenen moeten afwijken van een standaard ontwerppraktijk, met vooraf vastgestelde technische kaders, die al decennia als principe geldt. Om dit te bewerkstelligen wordt samen met de vele deskundigen uit de sector gewerkt aan een Technisch Kader voor dijkversterking met gebiedseigen grond.

Wat is het beoogde eindresultaat?

De waterschappen kunnen met de resultaten van deze POV hun duurzaamheidsbeleid in de versterkingsprojecten vormgeven. Dat vraagt wel een specifieke inspanning voor het afstemmen van het ontwerp op de eigenschappen van de gebiedseigen grond en het beheersen van leveringsrisico’s. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van beschikbare kennis over het gebruik van 'afwijkende' grond of kan binnen het project nieuwe grondkennis worden ontwikkeld. De inzet van het Technisch Kader is om bestaande kennis te bundelen en nieuwe kennis toe te voegen.

Door onbekendheid met de fysische en technische parameters treden vaak risico’s op bij het gebruik van grond. Om die reden is eerder al een website opgezet om informatie over risico’s bij grondverzet te delen waar de POV op zal aansluiten.

Vergroot afbeelding Foto teamleden innovatieproject POV DGG
De teamleden van POV-DGG

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Limburg is de trekker van de POV-DGG; het projectteam van de POV-DGG maakt gebruik van de faciliteiten van het waterschap om het project uit te kunnen voeren. De programmadirectie HWBP heeft met de financiering van de POV-DGG een belangrijke stap gezet om het gebruik van gebiedseigen grond verder te stimuleren. Door actief bij te dragen aan de communicatie wordt de bekendheid en het gedachtengoed van de POV-DGG verder verspreid.

Rapporten en nieuwsbrieven

Alle rapporten van de POV-DGG vind je op in het documentenoverzicht.

Elk half jaar verstuurt de POV-DGG een nieuwsbrief. Je kunt je daarvoor aanmelden. Een compleet overzicht van de nieuwsbrieven vind je via 'documenten'.