Soilmix heaveschermen

Piping is een belangrijk faalmechanisme dat op veel locaties speelt. In Nederland is er bij primaire keringen grofweg op 20% van de te versterken primaire waterkeringen een piping probleem. Momenteel wordt op verschillende fronten hard gewerkt aan de ontwikkeling van innovatieve technieken om het piping probleem op te lossen.

Het aanbrengen van de traditionele oplossing voor piping met stalen damwandschermen is kostbaar. En de trillingen in de zandlagen kunnen leiden tot schade aan de omringende bebouwing. Ook is de milieu-impact van dit soort schermen aanzienlijk. Andere verticale oplossingen zijn na onderzoek afgevallen, zoals verticaal zanddicht geotextiel of een grofzandbarrière.

Waarom hebben we dit project?

In het innovatieproject is nagegaan wat een soilmix wand als heavescherm bijdraagt aan de HWBP doelstellingen 'beter, sneller en goedkoper'. Verder is er gekeken aan welke technische eisen voldaan moet worden om een soilmix wand als heavescherm toe te kunnen passen. Tot slot heeft dit project een bijdrage geleverd aan Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn (OBR) heaveschermen.

Wat is de impact van dit project?

In dit onderzoeksvoorstel is alleen de toepassing van soilmix wanden als heavescherm onderzocht. Het is goed mogelijk dat soilmix wanden ook als stabiliteitsschermen kansrijk zijn. Er is voor gekozen om dit onderzoek te beperken tot de toepassing als heavescherm. Het programma Sterke Lekdijk onderzoekt nu de kansrijkheid van een combiwand.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Groot voordeel is dat soilmix heaveschermen onderhoudsvrij zijn en dat mede daardoor de werking over de levensduur gegarandeerd is. Heaveschermen bieden langdurige zekerheid voor de beheerder, zowel qua waterveiligheid als financieel (geen onverwachte onderhoudskosten). De toepassing van nieuwe, verbeterde technieken voor de aanleg van een soilmix wand resulteert in veel hogere producties. Dit vertaalt zich niet alleen in lagere kosten (minder manuren) maar zal ook de totale uitvoeringsduur van het project positief beïnvloeden.

Daarnaast is er minder hinder voor de omgeving (kortere overlastduur). Ook zullen er minder trillingen optreden en is de techniek veel minder gevoelig voor obstakels als bomen in de ondergrond. Een soilmix wand scoort ook beter op duurzaamheidsaspecten, dat blijkt op basis van een Milieu Kosten Indicator (MKI) analyse.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

De toepassing wordt onderzocht bij het dijkversterkingsproject Gorinchem - Waardenburg, op initiatief van Waterschap Rivierenland. Het programma Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden geeft nu vervolg aan deze innovatie.

Lees de Samenvattende eindrapportage Soilmix heaveschermen