HEEL

Met HEEL werken we aan het versterken en uniformeren van de werkwijze op HWBP-projecten met hulp van SE (Systems Engineering). We werken aan eenheid van taal op het vlak van processen, tooling en terminologie. We delen de kennis die we daarbij ontwikkelen continu. Door samen op te trekken ontstaat eenheid, versnelling en gezamenlijke kwaliteit. 

HEEL staat voor Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet werken over de hele Levenscyclus. HEEL creëert producten die alliantiebreed en waterschapsbreed toepasbaar zijn.

Waarom hebben we dit project?

De HWBP-projecten die op de waterschappen afkomen, vragen om een efficiënte aanpak, waarbij we als waterschappen voorspelbaar en gecontroleerd willen werken. Eenduidig zijn naar marktpartijen, onszelf en onze omgeving hoort daarbij. Daarbij helpt HEEL op termijn bij uniformering van de uitvraag naar marktpartijen. De elementen van SE goed inzetten geeft grip en kan het Assetmanagement naar een hoger plan brengen.

Wat is de impact van dit project?

Doordat HEEL bruikbare tools creëert en deelt, leren we samen sneller dan elk waterschap voor zich. Dat voorkomt dat we veelvuldig hetzelfde wiel uitvinden en voorkomt onnodige kosten. Bovendien zorgt samen ontwikkelen voor meer eenheid in taal, en voorkomt het spraakverwarring (intern en met de markt). Daarbij draagt het gebruiken van de HEEL-processen en producten bij aan inzicht, overzicht en controle van het project en voorkomt het rework en faalkosten. Daarbij draagt het bij aan de versterking van professioneel opdrachtgeverschap. Een stevige en eenduidige werkwijze zorgt voor een betere aansluiting op de markt, die (deels) al met SE werkt.

We zetten bewust in op maatwerkruimte, zodat we steeds kijken: welk deel van een product valt generiek te maken en waar is maatwerkruimte per waterschap of project nodig. Verder zoeken we steeds de afstemming met ontwikkelingen in de omgeving, zoals de tooling voor SE waarin we samen optrekken met het Waterschapshuis.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het resultaat van HEEL bestaat uit heldere, (her)bruikbare producten, processen en tooling, die bijdragen aan effectievere projecten èn vergelijkbaarheid van projecten. Drager hiervan is de Kennisbasis op de website van HEEL die een logische structuur heeft en de samenhang toont van de verschillende onderwerpen die we ontwikkelen. De Kennisbasis bevat expliciete kennis zoals templates en standaarden, maar geeft ook toegang tot mensen met ervaring op onderwerpen. Bijvoorbeeld in de vorm van good practices en de mogelijkheid tot collegiaal meedenken. . 

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Op dit moment zijn achttien waterschappen en Rijkswaterstaat aangehaakt bij het actieteam. Met de overige waterschappen vinden gesprekken plaats over aansluiting. Binnen het HWBP heeft een begeleidingsteam het project onder haar hoede en zoekt HEEL actief de verbinding met de IPM-community's. Daarnaast vindt inhoudelijke afstemming plaats met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het Waterschapshuis (HWH) en de Unie van Waterschappen (UvW), het Platform Waterschapswerken (PWW) en de Taskforce Deltatechnologie (TFDT).