HEEL

Het project HEEL betekent Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken over de hele Levenscyclus. We werken aan het versterken en uniformeren van de Systems Engineering werkwijze (SE-werkwijze) binnen de waterschappen en delen kennis die we daarbij ontwikkelen continu.

HEEL zorgt voor een efficiëntieslag en creëert producten die alliantiebreed toepasbaar zijn. Daarbij is HEEL meer een proces- dan een technische innovatie.

Waarom hebben we dit project?

De grote projecten die op ons afkomen, vragen om een efficiënte aanpak. HEEL draagt hieraan bij. Daarbij helpt het op termijn bij uniformering van de uitvraag van marktpartijen. De elementen van SE goed inzetten geeft grip. Dat gezamenlijk doen maakt samen effectief.

Doordat HEEL bruikbare tools creëert en deelt, leren we samen sneller dan elk waterschap voor zich. Dat voorkomt dat we tien keer het wiel uitvinden, met onnodig veel kosten als resultaat. Bovendien voorkomt samen ontwikkelen spraakverwarring, omdat we toewerken naar eenheid van taal.

Wat is de impact van dit project?

Samen in een gedragen proces producten ontwikkelen en delen, maakt dat we samen leren, efficiënter samenwerken en ontwikkelkosten besparen. Een concreet voorbeeld hiervan is de Basis Specificatie Dijk (BSD), met één trekker, enkele direct betrokkenen en de HEEL-actiegroep (momenteel 12 waterschappen) als reviewers. Daarbij verkennen we voor deze en komende producten hoe we de overige waterschappen ook kunnen laten meeprofiteren. Diverse waterschappen staan aan de lat voor het ontwikkelen van andere Basisspecificaties. Een procesbeschrijving ‘hoe maak ik efficiënt een basisspecificatie’ ondersteunt hierbij. Zo worden de lessen vanuit het maken van de BSD meegenomen bij het creëren van volgende basisspecificaties.

Ook werken we met HEEL aan de invulling van ‘best for program’; alle waterschappen kunnen gebruikmaken van de producten en beste voorbeelden. De opbrengst van HEEL kan daarbij in alle HWBP-projecten van waterschappen worden toegepast. We zetten bewust in op maatwerkruimte, zodat we steeds kijken: welk deel van een product valt generiek te maken en waar is maatwerkruimte per waterschap of project nodig. Verder zoeken we steeds de afstemming met ontwikkelingen in de omgeving, zoals de tooling voor SE die het Waterschapshuis mogelijk gaat inkopen. De inrichting van de tooling-templates en de terminologie van HEEL gaan hierdoor goed op elkaar aansluiten.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het resultaat van HEEL bestaat uit deelbare en herbruikbare kennis. Drager hiervan is de Kennisbasis die een logische structuur heeft en de samenhang toont van de verschillende onderwerpen die we ontwikkelen. De Kennisbasis bevat expliciete kennis zoals templates en standaarden, maar ook de toegang tot mensen met ervaring op onderwerpen. Bijvoorbeeld in de vorm van good practices en de mogelijkheid tot collegiaal meedenken. De ruggengraat van de Kennisbasis is een stappenplan waarin de verschillende kennisthema’s, zoals het klanteisenproces, basisspecificaties en verificatie, logisch samenkomen. 

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Op dit moment zijn 12 waterschappen en Rijkswaterstaat aangehaakt bij het kernteam. Tijdens de loopduur van 2,5 jaar betrekken we actief de overige waterschappen. Binnen het HWBP heeft het begeleidingsteam het project onder haar hoede en zoekt HEEL actief de verbinding met de IPM-community's. Daarnaast vindt inhoudelijke afstemming plaats met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbehaar (STOWA), het Waterschapshuis (HWH) en de Unie van Waterschappen (UvW).