HEEL

Met HEEL werken we aan het versterken en uniformeren van de werkwijze op HWBP-projecten met hulp van SE (Systems Engineering). We werken aan eenheid van taal op het vlak van processen, structuren, o.a. voor tooling, en terminologie. We delen de kennis die we daarbij ontwikkelen continu. Door samen op te trekken ontstaat eenheid, versnelling en gezamenlijke kwaliteit.

HEEL staat voor Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet werken over de hele Levenscyclus. HEEL creëert producten die alliantiebreed en waterschapsbreed toepasbaar zijn.

Waarom hebben we dit project?

De HWBP-projecten die op de waterschappen afkomen, vragen om een efficiënte aanpak, waarbij we als waterschappen voorspelbaar en gecontroleerd willen werken. Eenduidig zijn naar marktpartijen, onszelf en onze omgeving hoort daarbij. Daarbij helpt HEEL op termijn bij uniformering van de uitvraag naar marktpartijen. De elementen van SE goed inzetten geeft grip en kan het Assetmanagement naar een hoger plan brengen.

Wat is de impact van dit project?

Doordat HEEL bruikbare tools creëert en deelt, leren we samen sneller dan elk waterschap voor zich. Dat voorkomt dat we veelvuldig hetzelfde wiel uitvinden en voorkomt onnodige kosten. Bovendien zorgt samen ontwikkelen voor meer eenheid in taal, en voorkomt het spraakverwarring (intern en met de markt). Daarbij draagt het gebruiken van de HEEL-processen en producten bij aan inzicht, overzicht en controle van het project en voorkomt het rework en faalkosten. Daarbij draagt het bij aan de versterking van professioneel opdrachtgeverschap. Een stevige en eenduidige werkwijze zorgt voor een betere aansluiting op de markt, die (deels) al met SE werkt.

We zetten bewust in op maatwerkruimte, zodat we steeds kijken: welk deel van een product valt generiek te maken en waar is maatwerkruimte per waterschap of project nodig. Verder zoeken we steeds de afstemming met ontwikkelingen in de omgeving, zoals de tooling voor SE waarin we samen optrekken met het Waterschapshuis.

En niet onbelangrijk: marktpartijen dragen bij door het toepassen en uitdragen van de HEEL-werkwijze. Op de site van HEEL zijn de supporters te vinden. www.heel-nl.nu/supporters/

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het resultaat van HEEL bestaat uit heldere, (her)bruikbare producten, processen en tooling, die bijdragen aan effectievere projecten èn vergelijkbaarheid van projecten. Drager hiervan is de Kennisbasis op de website van HEEL die een logische structuur heeft en de samenhang toont van de verschillende onderwerpen die we ontwikkelen.

De geHEEL-platen 1, 2 en 3 tonen welke onderwerpen we oppakken, hoe deze plaatsvinden binnen de beheer- en onderhoudscyclus en hoe we de hoofdonderwerpen uitwerken.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Op dit moment zijn eenentwintig  waterschappen en Rijkswaterstaat aangehaakt bij het actieteam. Binnen het HWBP heeft een begeleidingsteam het project onder haar hoede en zoekt HEEL actief de verbinding met het handreikingenteam.

Vanwege de samenhang tussen Asset Management, Informatiemanagement en SE, is HEEL in verbinding met de BIM-groep Waterschappen Nederland en het platform Waterschaps Assets (PWA). Samen werken we verder aan eenheid van taal en begrip. Onder meer door activiteiten te stroomlijnen en verbinden waar mogelijk en door samen te communiceren over de samenhang van zaken, bijvoorbeeld met de infographics die te vinden zijn op www.heel-nl.nu onder downloads.

Handboek HEEL

Het handboek HEEL toont een fictief project met een link naar alle structuren en processen (waarvan de procesbeschrijvingen vindbaar zijn op de website). Daarnaast beschrijft het de stappen die waterschappen kunnen zetten voor verdere implementatie én toont het verhalen uit de praktijk, waterschappers die vertellen hoe ze HEEL toepassen in hun project en waterschap. Het fysieke handboek is te bestellen met een mail aan mail@heel-nl.nu en de online variant is vanaf november 2023 op de site te vinden.

Daarnaast vindt inhoudelijke afstemming plaats met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het Waterschapshuis (HWH) en de Unie van Waterschappen (UvW), het Informatiehuis Water (IHW), het Platform Waterschapswerken (PWW) en de Taskforce Deltatechnologie (TFDT).