Duurzaamheidsdashboard

Een ontwikkeldoel van het HWBP is dat in 2023 duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn geborgd in dijkversterkingsprojecten. Meer concreet betekent dit dat in iedere fase van een dijkversterking en bij alle werkprocessen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit worden meegenomen en afgewogen.

In de verkenning van de versterking van de IJsselmeerdijk heeft het projectteam hieraan uitvoering gegeven met behulp van een duurzaamheiddashboard. Dit was voor Waterschap Zuiderland aanleiding om deze toepassing en werkwijze breder toepasbaar te maken.

Waarom hebben we dit project?

Er komt een gebruiksvriendelijke rapportage tool en handreiking waarmee projecten de voortgang van duurzaamheid en ruimtelijk kwaliteit (RK) in verschillende fasen van een project in beeld kunnen brengen, analyseren en sturen op verbetering. Met de rapportagetool kunnen data over duurzaamheidprestaties van het dijkversterkingsproject systematisch worden verzameld en opgeslagen en is het eenvoudig om gegevens aan te leveren voor monitoring op landelijkniveau, zoals voor de Klimaatmonitor van de Unie van Waterschappen.

Wat is de impact van dit project?

In het dijkversterkingsproject IJsselmeerdijk is zeer succesvol een duurzaamheidsdashbord toegepast en is het ontwerp van de dijk tijdens de verkenningsfase stapsgewijs in belangrijke mate duurzamer geworden.  In vergelijking met een reguliere aanpak kunnen reducties van 30 tot 50% van het milieueffect en CO2 uitstoot worden bereikt. Met de rapportagetool wordt de inzet voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit expliciet en zichtbaar binnen project en waterschappen kunnen hiermee concreet aangeven wat hun bijdrage is aan het klimaatbeleid en de afspraken over circulariteit.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Een handreiking die het projectteam concrete handvatten  geeft om duurzaamheid te borgen en een rapportage tool die inzicht geeft in de voortgang op de doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Bij het opstellen van deze producten worden dijkwerkers betrokken, zodat bij het gereed komen van de handreiking en de rapportage tool deze breed bekend is bij dijkversterkingsprojecten en gebruiksklaar is voor toepassing.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

In het project worden ervaringsdeskundigen van projectteams van dijkversterkingsprojecten betrokken. In de beginfase gaat het dan om het verzamelen van eisen, wensen en behoeften van toekomstige gebruikers en aan het eind van project om het toetsen op bruikbaarheid. Een brede selectie van dijkverwerkers wordt betrokken zodat het eindresultaat kan rekenen op draagvlak en betrokkenheid van toekomstige gebruikers en dat breed kennis is gedeeld over het borgen en integraal afwegen van duurzaamheid in versterkingsprojecten.