Duurzaamheidsdashboard

Een ontwikkeldoel van het HWBP is dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit geborgd zijn door in iedere fase van een dijkversterking en bij alle werkprocessen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit worden mee te nemen en af te wegen.

In de verkenning van de versterking van de IJsselmeerdijk heeft het projectteam hieraan uitvoering gegeven met behulp van een duurzaamheiddashboard. Dit  bleek een goed middel te zijn en was voor Waterschap Zuiderland aanleiding om deze toepassing en werkwijze toepasbaar voor andere HWBP-projecten.

Waarom hebben we dit project?

Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te borgen is het nodig dat projecten de voortgang van duurzaamheid en ruimtelijk kwaliteit in de ontwerpfase van een project in beeld kunnen brengen en analyseren en het mogelijk is om te sturen op verbetering. Door data over duurzaamheidprestaties van het dijkversterkingsproject systematisch te verzamelen en op te slaan is het eenvoudig om de duurzaamheid van een project te rapporten en gegevens aan te leveren voor monitoring op landelijkniveau, zoals voor de Klimaatmonitor van de Unie van Waterschappen.

Wat is de impact van dit project?

In het dijkversterkingsproject IJsselmeerdijk is zeer succesvol een duurzaamheidsdashboard toegepast en is het ontwerp van de dijk tijdens de verkenningsfase stapsgewijs in belangrijke mate duurzamer geworden.  In vergelijking met een reguliere aanpak kunnen reducties van 30 tot 50% van het milieueffect en CO2 uitstoot worden bereikt. Met het dashboard wordt de inzet voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit expliciet en zichtbaar binnen project en waterschappen kunnen hiermee concreet aangeven wat hun bijdrage is aan het klimaatbeleid, de afspraken over circulariteit en het ruimtegebruik.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Een gebruiksvriendelijke online tool die ondersteuning biedt aan het projectteam om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit mee te nemen in het ontwerpproces en inzicht geeft in de voortgang op de doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Bij het opstellen van dit product zijn dijkwerkers betrokken, zodat deze breed bekend is bij dijkversterkingsprojecten en gebruiksklaar is voor toepassing.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

In het project worden ervaringsdeskundigen van projectteams van dijkversterkingsprojecten betrokken. In de beginfase gaat het dan om het verzamelen van eisen, wensen en behoeften van toekomstige gebruikers en aan het eind van project om het toetsen op bruikbaarheid. Een brede selectie van dijkverwerkers wordt betrokken zodat het eindresultaat kan rekenen op draagvlak en betrokkenheid van toekomstige gebruikers en dat breed kennis is gedeeld over het borgen en integraal afwegen van duurzaamheid in versterkingsprojecten.