POV Kabels en Leidingen (POV K&L)

De Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen (POV K&L) heeft de werelden van waterkeringbeheerders en netbeheerders verbonden om samen kabels en leidingen zorgvuldig, toekomstbestendig en veilig in te passen bij dijkprojecten tegen de laagst maatschappelijke kosten.

De POV Kabels en Leidingen is in december 2020 afgerond. De belangrijkste documentatie is ook beschikbaar gemaakt op een speciaal ontwikkelde website: de POV Kabels en Leidingen Wegwijzer voor dijkprojecten met kabels en leidingen.

Waarom deze projectoverstijgende verkenning?

De ervaring leert dat het inpassen van kabels en leidingen bij dijkprojecten veel tijd en geld kost en tot grote risico’s leidt. Bij dijkversterkingen onderschatten we wat ervoor nodig is om kabels en leidingen tijdig te verleggen of in te passen in de nieuwe dijk. Daarnaast realiseren dijkbeheerders zich lang niet altijd hoe belangrijk de leveringszekerheid voor de netbeheerder is. De POV K&L was in het leven geroepen om de verschillende partijen te verbinden en om kennis te ontwikkelen om zo met elkaar efficiënter risico’s te verminderen, zoals in de onderstaande video wordt uitgelegd.

(Een man in pak.)

PETER OUWENDIJK: De aanleiding voor het oprichten van Projectoverstijgende Verkenningen Kabels en Leidingen dat was om werelden met elkaar te verbinden.
Aan de ene kant de wereld van de netbeheerders en aan de andere kant de wereld van de keringbeheerders.
HAN SLOOTWEG: Mijn rol daarin is dat ik lid ben van de stuurgroep van de POV namens het platform netbeheerders.
We hebben in Nederland natuurlijk heel veel infrastructuur: water, gas, elektriciteit en die ligt op plekken waar ook dijken staan, en in het verleden was het zo dat eigenlijk dat gesprek pas in laat stadium begon.
Dus er werd al hard gewerkt aan de dijkversterking die op dat moment ook al met regelmaat nodig was.
Ja, dan begin je dat gesprek onder redelijk ongunstige omstandigheden.
Wat wij doen, is die discussie naar voren trekken.
Ja, dat leidt gewoon tot kostenbesparingen, tot betere oplossingen en tot minder verstoringen in het proces.
OUWENDIJK: We staan hier op het Zeeburgereiland en dat Zeeburgereiland, dat is binnendijks gebracht.
Dat betekent dat de kering waar we nu op staan, een primaire kering is geworden.
Dat betekent dat de kering versterkt moet worden en in deze kering lag een waterleiding.
Binnen regels vind je natuurlijk ook marges en als je nou aan de voorkant met elkaar daarover in gesprek gaat en je zoekt naar de ruimte die je binnen de regels kunt vinden dan kun je toch een combinatieproject maken en binnen de veiligheidsmarges van die regels blijven.
SLOOTWEG: Het hangt ervan af wat voor leiding je het over hebt.
Niet alle leidingen hebben dezelfde kosten maar je hebt het al gauw bij één project over tonnen aan kostenbesparingen.
Als je dat op de schaal van het hele land en het hele HWBP bekijkt dan loopt dat in de miljoenen.
De uitdaging waar wij als POV voor staan, is om daar iedereen van te doordringen in beide werelden, dat daar winst te boeken valt als we er samen de schouders onder zetten.
OUWENDIJK: De belangrijkste uitdaging is dat we die partijen bij elkaar houden.
Dat we de uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen dat we die ook goed in kunnen vullen.
Er zijn heel veel ontwikkelingen, denk alleen maar aan de energietransitie waar de netbeheerders hun handen aan vol hebben maar ook ontwikkelingen op het gebied van verkeringen, uitbreidingen vernieuwingen, verhogingen.
Dus het is zaak dat we die partijen bij elkaar houden.

(Aan de overkant van een waterkering ligt een stad. Het logo van het HWBP en POV K&L.)

HET GEKRIJS VAN MEEUWEN DOOR WERVENDE MUZIEK DIE WEGEBT

Wat heeft de POV K&L opgeleverd?

De POV K&L heeft oplossingen geboden vanuit de behoefte uit de praktijk, zoals in de onderstaande animatie wordt uitgelegd. De vraaggestuurde werkwijze leverde innovaties op die direct toepasbaar en ook nog eens veel kosten hebben bespaard. Het netwerk van de POV K&L omvatte meer dan 1.200 betrokkenen.

VOICE-OVER: Je ziet ze niet maar in Nederland liggen duizenden kilometers kabels en leidingen ook in onze dijken.
Dijkprojecten met kabels en leidingen zorgen vaak voor veel gedoe.
Zo vormt late communicatie tussen de betrokken partijen voor vertraging extra kosten en frustratie.
Met de producten van de POV Kabels & Leidingen kunnen jij en andere betrokkenen vanaf het begin samen risico's voorkomen.
Met kennis uit de praktijk hebben we een stappenplan ontwikkeld.
Dit biedt handvatten om elkaar tijdig te vinden en zo op de cruciale momenten de juiste stappen te nemen tijdens jouw project.
Daarnaast is er het nieuwe Veiligheidsraamwerk Kabels & Leidingen.
Dit geeft je meer inzicht in het effect van kabels en leidingen op de dijkveiligheid.
De methode blijft in ontwikkeling voor een bredere toepasbaarheid.
Met de producten van de POV Kabels & Leidingen kunnen we samen een toekomst creëren zonder onnodige verleggingen.

(Het logo van POV Kabels & Leidingen. Beeldtekst: Onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het logo van het HWBP.)

Wat is het eindresultaat?

Bekijk de bijbehorende documenten op de Wiki

Wie waren er vanuit de alliantie betrokken?

De stuurgroep POV K&L bestond uit het Hoogheemraadschap van Delfland (trekker en voorzitter), Waterschap Rivierenland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Limburg, Platform Netbeheerders, Provincie Zuid-Holland namens het IPO (Interprovinciaal Overleg), Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord Holland (PWN) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

De Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen heeft innovaties ontwikkeld voor onder meer Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Limburg.

In de onderstaande video legt HWBP-directeur Erik Wagener uit hoe POV Kabels en Leidingen helpt bij dijkversterkingsprojecten.

ERIK WAGENER: Het HWBP is een grote dijkversterkingsopgave van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat en is erop gericht om voor 2050 alle belangrijke waterkeringen, alle belangrijke dijken in Nederland te laten voldoen aan een nieuwe veiligheidsnorm.
Al die dijkversterkingsprojecten zijn forse projecten, die grijpen behoorlijk in.
En we komen bij zo'n project heel veel infrastructuur tegen ondergrondse infrastructuur, en daarom hebben we ook die POV Kabels en Leidingen opgericht.
Je moet je voorstellen dat partijen die betrokken zijn bij dijkversterking maar ook netbeheerders, die spreken elkaar niet elke dag.
En door die partijen bij elkaar te brengen en door die vragen samen op te pakken hebben we echt belangrijke stappen met elkaar kunnen zetten.
We weten nu veel beter hoe we die veiligheid van de dijk combineren met de veiligheid van een leiding.
We hebben daar bijvoorbeeld een stappenplan voor ontwikkeld.
Maar het allerbelangrijkste vind ik dat deze POV de samenwerking tussen netbeheerders en dijkbeheerders heeft verbeterd en dat is echt een hele mooie opbrengst.
We gaan de komende jaren aan de slag met echt hele grote dijkversterkingsprojecten.
Daar gaan we allerlei problemen tegenkomen die we nu ook nog niet allemaal in beeld hebben maar waar we uiteindelijk de kennis die we hebben opgedaan in deze POV, moeten gaan toepassen.
En dat is ook het leuke aan dit onderwerp, het is echt nog een pioniersonderwerp.
Er valt nog een heleboel te ontdekken.
En met deze basis kunnen we dat nu ook verder gaan doen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.

(Het logo van het HWBP en POV K&L.)