Monitoring gras- en kleibekleding

Grasbekleding is beter bestand tegen golfoverslag dan tot nu toe werd aangenomen. In dit project onderzoekt Waterschap Hunze en Aa’s de stevigheid van bestaande en nieuwe gras- en kleibekleding op zeedijken.

Waarom hebben we dit project?

Het waterschap monitort via vier proefvakken de erosiebestendigheid van bestaande en nieuwe gras- en kruidenmengsels. De sterke van de huidige bekleding is onder andere met behulp van trek- en golfproeven onderzocht. In 2019 werden nieuwe gras- en kruidenmengsels ingezaaid. De worstelstructuur van deze nieuwe mengsels versterkt de dijk en bevordert de biodiversiteit. Vanaf november 2023 vindt er gedurende 4 maanden grootschalig onderzoek plaats door middel van golfproeven, grastrekproeven, inventarisatie vegetatie + wortelstructuren. In de periode daarna vinden analyses en rapportage plaats.

In 2022 zijn er kruidenstroken op de Brede Groene Dijk ingezaaid en is er een inzaai advies opgesteld voor de Lauwersmeerdijk van het waterschap Noorderzijlvest.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het waterschap monitort tot en met 2024 het effect hiervan op de erosiebestendigheid. Dit leidt mogelijk tot een kleinere versterkingsopgave of sneller en goedkoper realiseren van dijkversterking van zeedijken en een bijdrage aan de biodiversiteit. Het streven is om het eindrapport met resultaten en conclusies eind 2024 gereed te hebben.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Hunze en Aa’s werkt in dit onderzoek samen met Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslan, HWBP innovatieproject Future Dikes, Wageningen University & Research, Radboud Universiteit, Infram Hydren, Deltares en de Stowa.