Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken

Een dijk kan op verschillende manieren kapot gaan. Eén van die manieren is dat de grond nabij een dijk opbarst. Daardoor wordt de dijk instabiel en schuift het talud van een dijk af. Ook kan zand van onder de dijk naar het oppervlak komen waardoor de dijk in elkaar kan zakken.

Er is nog onvoldoende kennis over hoe dit opbarsten precies werkt. Daarom rekenen dijkenbouwers met veilige aannames om de sterkte van de dijk te bepalen. Nu proberen we dichter bij de werkelijkheid te komen door de sterkte van de deklaag in het land achter de dijk beter te bepalen.

Waarom hebben we dit project?

In het praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken onderzoeken Waterschap Drents Overijsselse Delta en Deltares hoe bij hoogwater het land achter de dijk omhoog wordt gedrukt en kan opbarsten. Met de kennis die wordt verzameld kunnen dijkprofessionals de sterkte van de dijk realistischer berekenen en zo een nauwkeuriger dijkontwerp maken.

Wat is de impact van dit project?

Met literatuuronderzoek, laboratoriumproeven en een praktijkproef op de IJsseldijk bij Kampen verzamelen het waterschap en Deltares kennis en verwerken die in een aanpak voor het beoordelen en het versterken van dijken. We verwachten dat de resultaten van dit onderzoek leiden tot goedkopere en beter inpasbare dijken.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Met dit onderzoek leren we meer over wat er precies in de praktijk gebeurt bij het opdrijven en opbarsten van de deklaag achter de dijk. Ook weten we dan beter wat de vervolgprocessen zijn na het optreden van de faalmechanismen macrostabiliteit en piping, die we hierbij als geheel bekijken. Hiermee wordt het denken en werken vanuit overstromingskansbenadering verbeterd. De verzamelde kennis kunnen dijkprofessionals gebruiken bij het beoordelen van dijken en bij dijkversterkingen.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Aan dit project werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta samen met Deltares.