Stabiliteit bij Golfoverslag

In de veiligheidsbeschouwing van waterveiligheid zijn diverse bewegingen waarneembaar. Enerzijds is al langer de wens en tendens om bij dijkversterkingen uit te gaan van overslagdebieten die groter zijn dan de 0,1 l/s/m’ of 1 l/s/m’ zoals die in het verleden gehanteerd werden. Anderzijds zijn er veel vragen vanuit waterschappen over hoe om te gaan met het grotere overslagdebiet. Dit kan invloed hebben op het afschuiven, afdrukken en uitspoelen van het binnentalud van de dijk. Tot nu toe zijn op dit gebied veel kennisleemtes. Om deze reden is het onderzoek naar stabiliteit bij golfoverslag opgestart.

Doel van het project?

Het geven van een uniform en gedragen handelingsperspectief hoe om te gaan met stabiliteit bij overslag bij beoordelen en doelmatig ontwerpen bij het realistisch inschatten van de overstromingskans bij zowel kleidijken als dijken met een zandkern en kleibekleding als dijken met een zandscheg.

Wat is de impact van het project?

Uit oriënterende studies onder andere in Kennis voor Keringen is gebleken dat de waterkering nog een aanzienlijke sterkte kan hebben na een instabiliteit. Vervolgerosie en/of vervolgafschuivingen zijn veelal noodzakelijk voor een overstroming na een initiële afschuiving van de bekleding of het binnentalud. Meenemen van de sterkte van de waterkering na het initiële afschuiven heeft in po-tentie een grote positieve invloed op de kans op een overstroming.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het geven van een uniform en gedragen handelingsperspectief hoe om te gaan met stabiliteit bij golfoverslag.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Aan dit project werkt Waterschap Rivierenland samen met Deltares. Er zijn meerdere waterschappen die dit onderzoek op de voet volgen en betrokken zijn in bijvoorbeeld de klankbordgroep.