Wetterskip Fryslân laat effect kweldergras op golfkracht onderzoeken in Deltagoot

Wetterskip Fryslân onderzoekt in samenwerking met kennisinstituut Deltares, Universiteit Twente en TU Delft het effect van kweldergras en voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken, waardoor de dijk mogelijk minder ruimte nodig heeft. In september heeft het waterschap hiervoor blokken grond uit de buitendijkse kwelder ten oosten van het dorp Peazens-Moddergat gehaald. De grond is naar de Deltagoot in Delft gebracht voor onderzoek.

Waarom hebben we dit project?

In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen veel dijken met voorland: de kwelders. Een kwelder is een buitendijkse strook land die direct grenst aan de zee. Kwelders begroeid met zeekweek, een blauwgrijze grassoort, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de waterkerende functie van de dijk. In de Deltagoot wordt met extreme golven een superstorm nagebootst, waarbij het golfdempende effect van de kweldervegetatie wordt gemeten.

De onderzoekers verwachten dat naast de hoogte van de kwelder ook de begroeiing bijdraagt aan de vermindering van de golfbelasting op de dijk. Naast de dempende werking houdt kweldergras bij hoogwater ook slib vast en groeit zo mee met de zeespiegelstijging. De golven die de dijken bereiken zijn door het gras naar verwachting minder krachtig.

Wat is de impact van dit project?

Als uit het onderzoek blijkt dat het kweldergras een dempende werking heeft op de golven, kunnen dijkontwerpen aangepast worden naar een duurzamere variant die mogelijk minder ruimte inneemt. Wetterskip Fryslân en andere waterschappen kunnen de resultaten gebruiken voor dijkontwerpen en dijkversterkingen langs kwelders.

Wat is het (beoogde) eindresultaat?

Met behulp van een Deltagootproef willen we onderbouwen in welke mate vegetatie een bijdrage levert aan de reductie van de golfhoogte en -periode langs een begroeid voorland.

Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre kweldervegetatie de erosie aan de teen van de dijk en bij de klif van de kwelder vermindert. Het betreft een grootschalige verificatie en aanvulling op de beschikbare kennis. Het onderzoek resulteert in een rekenmethode om de invloed van kweldervegetatie te verwerken in het ontwerp van dijkversterkingen.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Deltares in afstemming met de NWO-projectpartners Living Dikes (onder andere: TU Twente, TU Delft, NIOZ). De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Scheldestromen en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden gedurende het onderzoek geïnformeerd, omdat zij hopen direct gebruik te kunnen maken van de resultaten van het onderzoek.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Wetterskip Fryslan