Duurzame en vergunbare dijkversterkingen

Hoe kunnen projecten geholpen worden om een duurzaam en vergunbare dijk te ontwerpen? Met deze vraag is in 2020 gestart aan dit innovatieproject, het is uitgevoerd in drie lossen projecten, alle drie zijn inmiddels afgerond, voor twee projecten is een beheerfase gestart.

  1.  DuboCalc voor dijkversterkingsprojecten. Hoe kan DuboCalc beter toepasbaar worden voor dijkversterkingsprojecten? Voor dit project is nu een beheerfase gestart
  2. Bouwstenen duurzame dijkversterkingen. Hoe kan kennis over duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit goed ontsloten worden? Voor dit project is nu een beheerfase gestart.
  3. Voorbeeldproject emissieloos bouwen Wolferen - Sprok. Hoe kunnen projecten invulling geven aan CO2-reductie op de bouwplaats? De resultaten hebben bijgedragen aan het huidige toetsingskader emissieloos bouwen.

Waarom hebben we dit project?

Alle alliantiepartners hebben zich met afspraken in diverse akkoorden gecommitteerd aan ambities op het gebied van energie, klimaat en circulariteit. De belangrijkste nieuwe en meest relevante ontwikkelingen voor de dijkversterkingen zijn de Klimaatwet, Stikstofwet, het Grondstoffenakkoord en het Schone luchtakkoord. Uit deze afspraken volgt dat dijkversterkingen in 2030 zoveel mogelijk circulair en klimaatneutraal moeten zijn. Daarnaast wordt de druk het ruimte gebruik steeds groter, ontwikkelingen zoals water en bodem sturend, het nieuwe nationale ruimtelijke beleid, programma NOVEX, programma Mooi Nederland, maar ook ontwikkelingen zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Omgevingswet raken allemaal aan het HWBP. Daarnaast was in het programmaplan van 2019 vastgesteld dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een ontwikkelthema is met als doel om dit thema te borgen in de project processen. Om projecten hier mee te helpen is in 2020 gestart met dit innovatieproject, het is uitgevoerd in drie lossen projecten, alle drie zijn inmiddels afgerond, voor twee projecten is een beheerfase gestart. 

  1. Met de milieukosten indicator kan een project inzicht krijgen in de milieu impact van de dijkversterking. Dit kan berekend worden met behulp van DuboCalc, dit is een tool speciaal ontwikkeld voor de GWW-sector. De tool was nog niet makkelijk toepasbaar voor de dijkversterkingsprojecten, daar is in dit project aan gewerkt
  2. Er is al veel kennis ontwikkeld in het kader van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit waar projecten mee aan de slag kunnen, zoals handreikingen, tools en voorbeelden. Het bleek dat projecten deze informatie niet makkelijk konden vinden, daarom was het belangrijk om hier een oplossing voor te vinden.
  3. Emissieloos bouwen zit in een versnelling, maar ten tijde van de start van dit project stond de GWW-sector nog helemaal aan het begin van deze transitie. Het was belangrijk om meer inzicht te krijgen in dit onderwerp.

Wat is de impact van dit project?

Doordat alle drie deze sporen binnen dit innovatieproject bewandeld zijn kunnen dijkversterkingsprojecten nu makkelijker aan de slag met duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Het in gang zetten van de beheerfase en het voortzetten van de transitie naar een emissieloze bouwplaats is van cruciaal belang om aan de beleidsdoelstellingen en wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te voldoen.

Wat is het eindresultaat?

  1. In dit project zijn er objecten, speciaal voor dijkversterkingen, toegevoegd aan de bibliotheek van DuboCalc en zijn er twee handreikingen geschreven. In de beheerfase worden deze up to date gehouden. Aanvullend hierop worden kennissessies en opleidingen georganiseerd, factsheets gemaakt en is er een helpdesk beschikbaar.
  2. Er zijn handreikingen, tools en voorbeelden verzameld en deze zijn ontsloten aan de hand van de projectfasering. Momenteel wordt er gewerkt aan een online versie op basis van de meest recente versie van de roadmap duurzame dijken. In de beheerfase van dit project worden de handreikingen, tools en voorbeelden up to date gehouden.
  3. Er is een rapport opgeleverd waarin de mogelijkheden voor een emissieloze bouwplaats zijn onderzocht aan de hand van een echt project: Wolferen Sprok (WSRL). In dit project wordt momenteel ook met emissieloos materieel gewerkt. De resultaten van dit project zijn gebruikt als basis voor het toetsingskader emissieloos bouwen.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Rivierenland is initiatiefnemer en heeft samengewerkt met andere waterschappen en de programmadirectie HWBP. Royal HaskoningDHV heeft het project “DuboCalc voor dijkversterkingsprojecten” en het “Voorbeeldproject emissieloos bouwen Wolferen – Sprok” uitgevoerd. WSP en Jonge Honden hebben het project “Bouwstenen duurzame dijken” uitgevoerd. Voor de beheerfase is gekozen voor dezelfde marktpartijen.

Meer weten?

1. Voor meer informatie over het project DuboCalc voor dijkversterkingen:
- Handreiking 'DuboCalc in dijkversterkingen' voor de verkennings- en planuitwerkingsfase
- Handreiking 'DuboCalc in dijkversterkingen' voor aanbesteden en realisatiefase

2. Voor meer informatie over het project Bouwstenen duurzame dijkversterkingen:

- Bouwstenen Duurzame Dijkversterkingen
- Roadmap duurzame dijken

3. Voor meer informatie over het project: Voorbeeldproject emissieloos bouwen Wolferen - Sprok

- Emissieloos bouwen: voorbeeldproject dijkversterking Wolferen - Sprok
- Toestingskader emissieloos bouwen