Emissieloos bouwen: voorbeeldproject dijkversterking Wolferen - Sprok

In de Klimaatwet is vastgelegd dat Nederland in 2030 minstens 49% minder CO2 moet uitstoten ten opzichte van 1990 en minstens 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Om uitvoering te geven aan de Klimaatwet heeft de minister van Infrastructuur en Water (I&W) besloten dat rijksprojecten in 2030 emissieloos moeten worden uitgevoerd. Dit betekent dat het ministerie van I&W in 2030 bij de uitvoering van haar taken geen CO₂ of andere broeikasgassen uitstoot.

Het ministerie en Rijkswaterstaat werken daarom aan een strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI) waarin transitiepaden worden uitgewerkt en toegepast om in 2030 emissieloos infraprojecten uit te voeren. De Unie van Waterschappen sluit hierbij aan door samen met Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van I&W een routekaart te gaan opstellen. Voor dijkversterkingen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn nog geen specifieke doelen gesteld, maar het is de verwachting dat bovengenoemde strategie en routekaart op termijn ook van toepassing zal zijn op dit type infrastructurele projecten.

De belangrijke vragen voor dijkversterkingsprojecten zijn: hoe moeten we invulling geven aan emissieloos bouwen? Het doel is duidelijk maar wat betekent dit voor het project? Wat betekent emissieloos bouwen eigenlijk voor de aanpak, het ontwerp, de kosten en de risico’s bij dijkversterkingen? En hoe zorgen we ervoor dat de dijkversterkingsprojecten tegelijkertijd nog steeds volgens planning worden uitgevoerd en de kosten niet te veel stijgen?

In het ‘Leerproject emissieloos bouwen Wolferen – Sprok’  heeft Waterschap Rivierenland samen met het HWBP hard gewerkt om antwoord te kunnen geven op de bovenstaande vragen.

Ben jij ook benieuwd naar de uitkomsten en wat dit voor jouw project kan betekenen? Lees dan het rapport met de resultaten van het onderzoek!