De Innovatieversneller

De Innovatieversneller is begin 2021 opgestart. Het is een proces dat onderdeel uitmaakt van de Kennis- en innovatieagenda van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De Innovatieversneller stimuleert en versnelt de toepassing en doorwerking van slimme en innovatieve oplossingen in het HWBP.

Dat doen we door projecten te ondersteunen als er vragen zijn over innovatie binnen een project, maar ook door vanuit integraliteit en landelijk overzicht projecten en innovaties te verbinden. Onderzoek voor het oplossen van kennishiaten bij innovatieve toepassingen die nog een concrete specifieke slag nodig hebben, begeleiden we of voeren we uit.

Bekijk ook de film ‘Tussenstand vanuit de dossierhouders’ (maart 2022).  

Waarom hebben we dit project?

Het accent van De Innovatieversneller ligt op het stimuleren en helpen van individuele projecten om initiatieven te nemen, en het begeleiden en ondersteunen van deze projecten bij de implementatie van de innovaties.

De Innovatieversneller geeft overzicht van beschikbare en benodigde kennis in de HWBP-projecten en verbindt innovaties en projecten met elkaar. Dat gebeurt vanuit de rol als innovatiemakelaar. Hiermee wordt de kennismotor van het HWBP-programma ondersteund. De Innovatieversneller biedt daarbij:

  • Projectinnovatiesupport. Ondersteunen van de projecten, specifiek gericht op vragen over toepassing of doorontwikkeling van innovaties binnen een versterkingsproject.
  • Innovatieversnelling op specifieke onderwerpen. Opvullen van kennishiaten bij innovatieve oplossingen. Denk aan uitvoering of begeleiding van een specifieke inhoudelijke slag of doorontwikkeling die nodig is voor opschaling naar toepassing in andere projecten.
  • Kennisdoorwerking- en borging. Zorgen voor projectoverstijgende kennisdoorwerking en -borging.  Onder andere door overzicht in de ontwikkelde kennis en technieken te creëren. Daarbij gaat het over volwassenheid van de innovaties, het toepassingsbereik en acceptatie door de omgeving.

Kennis delen en borgen doen we via de HWBP-DIV Wiki.

Wat is de impact van dit project?

De Innovatieversneller zorgt ervoor dat kennisontwikkelingen van innovaties blijven doorlopen, daar waar de impact van die innovaties (tijd, geld en kwaliteit) groot is voor het gehele HWBP-programma. De Innovatieversneller heeft overzicht op de status en de nog ontbrekende implementatie-kennis waardoor innovaties via de HWBP-projecten efficiënt kunnen worden (door)ontwikkeld. Projecten worden door De Innovatieversneller geholpen bij de kennisontwikkeling in hun eigen project, maar ook bij het inschatten van het belang van de innovatie bij de start, bij het kennis verspreiden naar de andere projecten en het duiden van de status. Tevens worden urgente (kleine) kennisvragen ten behoeve van de implementatie van innovaties binnen De Innovatieversneller beantwoord.

Wat is het (beoogde) eindresultaat?

Door inzet van De Innovatieversneller landen innovaties snel in praktijkprojecten, waarbij de projecten zowel vooraf als achteraf, maar ook tijdens de doorontwikkeling van innovaties, worden begeleid. Ook wordt bewaakt dat kennisontwikkeling is gericht op de voor het HWBP-programma meest belangrijke ontwikkelingen.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

De Innovatieversneller is opgestart door verschillende waterschappen en de programmadirectie HWBP. Waterschap Rivierenland is penvoerder van De Innovatieversneller.

Contact

Je kunt contact opnemen met De Innovatieversneller door te mailen naar div@wsrl.nl, of kijk of je vraag en het bijbehorende antwoord misschien in deze lijst staat.

De kerngroep van De Innovatieversneller bestaat uit: Martijn van den Elzen (Waterschap Rivierenland), Dirk van Schie (Waterschap Rivierenland), Anouk te Nijenhuis (Programmadirectie HWBP), Han Knoeff (Programmadirectie HWBP), Meindert Van (Deltares) en Waldo Molendijk (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en David-Jan Smeenge (Waterschap Zuiderzeeland).

Lees op de HWBP-DIV Wiki wie welk thema trekt. De thema’s zijn Macrostabiliteit, Piping, NWO, Dijkerosie en Dijk DNA.

Verder is de kerngroep aangevuld met: Joep Schreurs (projectbeheersing, Waterschap Rivierenland), Govert Heijn (contractmanagement, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Claudia Hees (projectondersteuning, Waterschap Rivierenland) en Ellen Roks (communicatie, Waterschap Rivierenland).