De Innovatieversneller

De Innovatieversneller is begin 2021 opgestart en stimuleert en versnelt de daadwerkelijke toepassing van slimme en innovatieve oplossingen binnen het HWBP. Het is een van de procesinnovaties van het Kennis- en innovatie portfolio van het HWBP.

De Innovatieversneller geeft overzicht van beschikbare en benodigde kennis in de HWBP-projecten en verbindt innovaties en projecten met elkaar. Dat gebeurt vanuit de rol als innovatiemakelaar. Hiermee wordt de kennismotor van het HWBP-programma ondersteund. De Innovatieversneller biedt daarbij:

  • Projectinnovatiesupport. Ondersteunen van de projecten, gericht op vragen over toepassing of doorontwikkeling van innovaties binnen een versterkingsproject.
  • Innovatieversnelling op specifieke onderwerpen. Opvullen van kennishiaten bij innovatieve oplossingen. Denk aan uitvoering of begeleiding van een inhoudelijke slag of ontwikkeling die nodig is voor opschaling naar toepassing in meerdere projecten.
  • Kennisdoorwerking- en borging. Zorgen voor projectoverstijgende kennisdoorwerking en -borging. Dat doen wij onder andere door overzicht in de ontwikkelde kennis en technieken te creëren. Daarbij gaat het over volwassenheid van de innovaties, het toepassingsbereik en acceptatie door de omgeving.

Binnen DIV worden vijf thema’s behartigd, wij noemen dat dossiers. Dit zijn Macrostabiliteit, Piping, Niet-Waterkerende Objecten, Dijkerosie/bekledingen en Dijk DNA. Ieder thema heeft een dossierhouder. Deze dossierhouder werkt samen met een strategieteam waarin kennis uit de Nederlandse waterveiligheidswereld is vertegenwoordigd. In deze strategieteams participeren kennisinstituten, overheden en adviesbureaus.

In de HWBP-DIV Wiki (een online kennisbibliotheek) zijn de meeste documenten over innovaties beschikbaar. Daar ontsluiten wij ook nieuw ontwikkelde kennis.

Bekijk ook de animatie:

Bekijk ook de video’s:

Of volg ons op LinkedIn.

Waarom hebben we dit project?

De Innovatieversneller helpt HWBP-projecten bij de daadwerkelijke toepassing van innovaties. Daarvoor gaan wij met het project in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we verschillende mogelijkheden en eventuele hindernissen om innovaties daadwerkelijk uit te voeren. Vervolgens begeleiden wij projecten in het traject om innovaties te realiseren.

Wat is de impact van dit project?

  • De Innovatieversneller zorgt ervoor dat de kennisontwikkeling van innovaties blijft doorlopen. Daarbij geven wij prioriteit aan innovaties waarvan de de impact (tijd, geld en kwaliteit) op het HWBP-programma groot is.
  • De Innovatieversneller heeft inzicht in de actuele status van innovaties. Daardoor weten we ook wat de nog ontbrekende kennis is.  Hierdoor worden innovaties op de HWBP-projecten efficiënt doorontwikkeld.
  • Bij daadwerkelijke toepassing van een innovatie worden HWBP-projecten door De Innovatieversneller geholpen. Dat doen wij door de benodigde kennisontwikkeling te benoemen en bij het inschatten van het belang van de innovatie bij aanvang. Ook faciliteren wij bij het verspreiden van de ontwikkelde kennis naar de andere projecten door het organiseren van een K&I-café of het ontsluiten van de kennis via de Wiki.
  • Ook worden urgente grote en kleine kennisvragen (wij noemen dat Wiki-vragen) over implementatie van innovaties door De Innovatieversneller beantwoord.

Wat is het (beoogde) eindresultaat?

Door inzet van De Innovatieversneller landen innovaties in praktijkprojecten. Hiervoor worden de HWBP-projecten vooraf, achteraf en tijdens de ontwikkeling van de innovatie begeleid. Daarbij wordt het accent gelegd op kennisontwikkeling die gericht is op de voor het HWBP-programma belangrijkste doelen (kosten en tijd).

In 2023 heeft De Innovatieversneller onder andere een publicatie over het ontwerp van Heaveschermen opgesteld, het project CUB geholpen met omgaan met nieuwe kennis en een module toegevoegd aan de Embankment suite voor het toepassen van ‘actuele sterkte’ bij het ontwerpen van dijken.

Kijk voor meer resultaten van De Innovatieversneller op de Wiki (www.hwbp.nl/wiki), de LinkedIn-pagina van De Innovatieversneller of sluit aan bij een Kennis & Innovatiecafé.

Meer weten over het resultaat van een thema? Neem contact op met één van de dossierhouders (zie hieronder bij Contact).

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Naast Waterschap Rivierenland (initiatiefnemer) zijn diverse waterschappen betrokken, zoals Zuiderzeeland, Limburg, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Contact

Je kunt contact opnemen met De Innovatieversneller door te mailen naar div@wsrl.nl, of kijk of je vraag en het bijbehorende antwoord misschien in deze lijst staat.

De kerngroep van De Innovatieversneller bestaat uit: Martijn van den Elzen (Waterschap Rivierenland), Dirk van Schie (Waterschap Rivierenland), Anouk te Nijenhuis (Programmadirectie HWBP), Han Knoeff (Programmadirectie HWBP), Meindert Van (Deltares) en Waldo Molendijk (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Jasper van de Hoef (Waterschap Limburg).

De themas van De Innovatieversneller zijn: Macrostabiliteit (Meindert Van), Piping (Han Knoeff), NWO (Dirk van Schie), Dijkerosie (Jasper van de Hoef) en DijkDNA (Waldo Molendijk).

De kerngroep is aangevuld met: Joep Schreurs (projectbeheersing, Waterschap Rivierenland), Emiel Reeringh (contractmanagement, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Claudia Hees (projectondersteuning, Waterschap Rivierenland) en Ellen Roks (communicatie, Waterschap Rivierenland).