DuboCalc voor HWBP-dijkversterkingsprojecten

Om de emissiereductie en circulariteitsdoelstellingen op landelijk en waterschap niveau te gaan halen, zullen ook dijkversterkingsprojecten met een lagere milieu impact ontworpen en aangelegd moeten worden. DuboCalc is een rekentool om de milieu impact, uitgedrukt in de Milieu Kosten Indicator (MKI), van een bouwproject mee te berekenen.

De tool is opgenomen in de aanpak duurzaam GWW en is een belangrijk instrument om tot een duurzaam ontwerp en een duurzame realisatie van een dijk te komen. Het project DuboCalc voor HWBP-dijkversterkingsprojecten bestaat uit verschillende delen. In deel 1 van het project wordt aan het beter inzetbaar maken van DuboCalc in de verkennings- en planuitwerkingsfase gewerkt. In deel 2 wordt gewerkt aan een handreiking voor het gebruik van MKI in de aanbesteding en de realisatiefase.

Waarom hebben we dit project?

Dit innovatieproject heeft als  doel dat elk project DuboCalc gaat gebruiken in alle projectfases om zo duurzaamheid beter te borgen in de projectprocessen en  tot duurzamere dijkversterkingsprojecten te komen. Duurzaamheid is een thema dat volop in ontwikkeling is, ook binnen de dijkenwereld. Vanuit de behoefte bij de projectteams aan een overzicht en handvatten om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit beter te kunnen borgen, heeft Waterschap Rivierenland een subsidie aangevraagd bij de Kennis- en innovatieagenda van het HWBP onder de naam: 'Kennis & innovatie voor duurzamere en vergunbare HWBP-dijkversterkingen'. Het project  'DuboCalc voor HWBP-dijkversterkingsprojecten' is één van de drie projecten die uitgevoerd wordt met de subsidie. De andere twee projecten zijn: 'Handreiking Bouwstenen Duurzame Dijkversterkingen' en 'Leerproject Emissieloos bouwen Wolferen-Sprok.'

Met het gebruik van DuboCalc en de onderliggende MKI-methodiek is het mogelijk om snel en efficiënt ontwerpen te beoordelen en met elkaar te vergelijken en af te wegen als het gaat om de duurzaamheidsthema’s Energie & Klimaat en Circulariteit. Zo kunnen gemaakte duurzaamheidsdoelstellingen op projectniveau concreet en meetbaar gemaakt worden.

DuboCalc is een belangrijk instrument om de impact op het milieu en de CO2- footprint te bepalen. Maar nog lang niet alle projecten gebruiken dit. In 2020 is er door de programmadirectie HWBP een monitoring uitgezet om te onderzoeken wat de stand van zaken is van de borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in de HWBP-projecten. Uit deze monitoring bleek dat maar een derde van de projecten gebruik maakt van DuboCalc in de verkenningsfase. DuboCalc werd in de planuitwerkingsfase vaker toegepast ten opzichte van de projecten in de verkenningsfase. Bijna drie kwart van de projecten heeft de MKI bepaald voor één of enkele ontwerpen en een vijfde van de projecten heeft dit gedaan voor alle mogelijke ontwerpen. Maar 9% van de projecten maakt een referentie berekening om vervolgens MKI mee te nemen als BPKV-criteria in de aanbesteding.

Wat is de impact van dit project?

Een van de ontwikkelthema’s binnen het HWBP is duurzaamheid. Het doel is dat in 2023 de aspecten duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureel geborgd zijn in de HWBP-projecten en aansluiten op de doelen en eisen van de Omgevingswet. Tevens beoogt dit thema waar nodig invulling te geven op actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid rond onder meer het Klimaatakkoord.

Het project DuboCalc voor HBWP-dijkversterkingsprojecten draagt hieraan bij door het voor projecten makkelijker te maken om DuboCalc in alle fases van het project te gebruiken. Zo worden de thema’s Energie & Klimaat en Circulariteit beter geborgd in de projecten en wordt invulling gegeven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk en de waterschappen.

Wat is het (beoogde) eindresultaat?

Het beoogde eindresultaat is dat elk project gaat werken met DuboCalc om zo de milieu impact van de dijkversterkingen te verkleinen. Dit project heeft als eindproducten:

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Rivierenland is initiatiefnemer van dit project en heeft samengewerkt met andere waterschappen en de programmadirectie HWBP. Royal HaskoningDHV  is door Waterschap Rivierenland gecontracteerd om dit project uit te voeren.