Onderzoek klimaatneutraal en circulair waterbouwasfalt

Wetterskip Fryslân doet innovatief onderzoek naar klimaatneutrale en circulaire opties voor waterbouwasfalt.

Voor waterkeringen maken we tot op heden gebruik van hoge temperatuur waterbouw asfaltbeton (WAB). De productie van deze traditionele asfaltmengsels onder hoge temperaturen past echter niet meer bij de duurzaamheidsdoelstellingen. De sector heeft daarom aangegeven vanaf 2025 te willen stoppen met de productie van hoge temperatuur asfaltmengsels. Dit beperkt de Co2 uitstoot en uitstoot van schadelijke stoffen zoals benzeen. In de waterbouw zullen we – net als in de wegenbouw- ook de overstap moeten maken naar lagere temperatuur asfaltmengsels.

Het onderzoek “Klimaatneutraal en circulair Waterbouwasfalt” (KCW) heeft daarom als doel om de toepassing van duurzame asfaltmengsels in dijkversterkingsprojecten mogelijk te maken en beheerders voldoende vertrouwen te geven in de toepassing hiervan. Het onderzoek is gericht op het oplossen van de kennishiaten met betrekking tot de sterkte-eigenschappen en de levensduur van nieuwe, duurzame waterbouwasfaltmengsels.

Waarom hebben we dit project?

Voor de HWBP-versterkingsprojecten van Wetterskip Fryslân is de uitdaging groot om tot duurzame alternatieven te komen voor de vervanging van de harde bekledingen (steenzetting en asfalt). Deze duurzamere alternatieven zijn nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen van het Waterschap te behalen: in 2030 klimaatneutraal en circulair. Ook de asfaltsector heeft zich gecommitteerd aan verschillende (klimaat)akkoorden en duurzaamheidsdoelstellingen.

Wat is het doel van dit project?

Het hoofddoel van het project is het mogelijk maken van het toepassen van klimaatneutrale en circulaire asfaltmengsels in dijkversterkingsprojecten. En daarbij beheerders voldoende vertrouwen geven in de toepassing hiervan.

We kijken onder andere naar de levensduur van asfaltbekleding, de temperatuur, mogelijk hergebruik van bestaand asfalt, productiemethodes en het verspreiden en actualiseren van informatie hierover.

Wat is de impact van dit project?

In totaal is in Nederland rond de 400 kilometer aan waterkering bekleed met asfalt. Een groot deel daarvan zal op afzienbare termijn moeten worden vervangen. Het toepassen van klimaatneutraal en circulair waterbouwasfalt draagt bij aan het behalen van klimaat- en duurzaamheidsdoelen van zowel het HWBP, Wetterskip Fryslân als de andere betrokken organisaties.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het beoogde eindresultaat is om gezamenlijk met waterschappen, Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en de markt de toepassing van duurzame asfaltmengsels mogelijk te maken en de waterkeringbeheerders voldoende vertrouwen te geven in de toepassing hiervan.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

We werken samen met Rijkswaterstaat, Deltares, Stowa, Expertgroep Asfaltbekledingen en het HWBP.