Meerjarige Veldmetingen Eems-Dollard

Waterschap Noorderzijlvest gaat langdurig metingen verrichten naar het effect van waterstanden, golven en wind in de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied, omdat de hydraulische condities onder maatgevende omstandigheden te hoge onzekerheidstoeslagen bevatten, waardoor de dijkverbetering onnodig robuust wordt.

Waarom hebben we dit project?

De ambitie is dat ons inzicht in het gedrag van (extreme) wind, golven en waterstanden groter wordt in het gehele oostelijk deel van het Nederlands Waddengebied

Wat is het beoogde eindresultaat?

De metingen geven nieuwe inzichten voor het ontwerpen en beoordelen van de keringen in de Nederlandse kustzone. Deze inzichten leiden uiteindelijk tot de mogelijkheid om onzekerheidstoeslagen te verkleinen en zo kosten te besparen voor alle keringen langs de Nederlandse kust.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Noorderzijlvest voert het meetprogramma uit. Waterschap Hunze en Aa’s is direct betrokken.  Ook zijn experts van het HWBP, Rijkswaterstaat, Deltares en het KNMI betrokken bij het project. Arcadi, AquaVision, Infram Hydren en Van der Meer Consulting zijn betrokken bij de uitvoering.