Grebbedijk circulair

In de verkenning van gebiedsproces Grebbedijk zijn de eerste stappen gezet om circulariteit als volwaardig onderdeel van de ontwerpopgave van een gebiedsproject mee te nemen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een advies van de commissie m.e.r. over circulariteit en de ontwikkeling van de circulaire peiler.

Voor het vervolg van het project stelt de Grebbedijk zich wederom ten doel om in het project het thema circulariteit verder te ontwikkelen. Daarbij wordt concreet gericht op het gebiedsproces van de Grebbedijk voor de planuitwerking en realisatiefase. Daarnaast is het streven meer kennis en ervaring op te doen over circulariteit in dijkprojecten voor het HWBP programma.

Bekijk de video Een dijk voor de toekomst op Vimeo.

Waarom hebben we dit project?

Het is de ambitie van het projectteam Grebbedijk om in de planuitwerkingsfase, de realisatiefase en de fase van beheer en onderhoud -op een maatschappelijk doelmatige wijze- klimaatneutraal en circulair te werken. Zo willen we het ontwerp bij de projectbeslissing, in tegenstelling tot traditionele ontwerpen, niet enkel optimaliseren op de laagste realisatiekosten en beperking van ruimtelijke impact, maar mede klimaat neutrale en circulaire realisatie, beheer en onderhoud als belangrijke randvoorwaarde meenemen.  Deze ambitie sluit aan op het Beleidskader Circulaire Economie van Waterschap Vallei en Veluwe en op de landelijk vastgelegde ambities.

Voor het realiseren van deze ambities zijn er nog veel vragen. Daarom voeren we drie leertrajecten en innovaties uit:

  • doorontwikkelen Circulaire Peiler en uitwerken mogelijkheden voor implementatie
  • concept van materiaalbanken en materiaalpaspoorten uitwerken voor dijkversterkingen
  • een circulair (schaduw)ontwerp maken en invoegen in het integrale ontwerp voor de gebiedsontwikkeling

Wat is de impact van dit project?

Aandacht voor circulariteit is een onderdeel van de integrale duurzaamheidsopgave. Circulariteit richt zich op efficiëntere omgang met grondstoffen, materialen en producten en de beperking van afval stromen. Door te kijken naar circulariteit kunnen negatieve milieueffecten worden voorkomen, zowel op de korte als op de lange termijn. Ook kan circulariteit bijdragen aan beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen op zowel korte als lange termijn. 

In september 2016 heeft het Rijk in een beleidsbrief het Rijksbrede programma Circulaire Economie gelanceerd. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50 % minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) en om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Om de transitie te maken naar een circulaire economie, moeten circulaire (ontwerp)principes een integraal onderdeel worden van het ontwerpproces en besluitvorming. Circulair ontwerpen is het maken van keuzes voor de huidige en toekomstige levenscycli in het gehele traject van initiatiefase, verkenning, ontwerp, uitvoering, het beheer en onderhoud, tot de volgende levenscyclus.

Wat is het beoogde eindresultaat?

  • Circulaire peiler: eindversie circulaire peiler V2.0 inclusief handreiking, toepassing circulaire peiler bij vijf voorbeeldprojecten inclusief rapportage van bevindingen
  • Materiaaldatabank: inventarisatieplan, materiaalpaspoort project Grebbedijk, leerdocument met opgedane ervaringen
  • Circulair schaduwontwerp: groslijst circulaire opties, besluitvormingsdocument ten behoeve van het ontwerpspoor van de planuitwerking met mee te nemen circulaire opties, inclusief dossier en leerdocument

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Hieronder is voor de drie afzonderlijke trajecten aangegeven wie betrokken is:

  • Circulaire peiler: WRIJ, Scheldestromen, ZZL, Rijnland, HDSR, RWS en programmadirectie HWBP
  • Materiaaldatabank: RWS, CB23, WSRL, ZZL en programmadirectie HWBP
  • Circulair schaduwontwerp: CB23 en programmadirectie HWBP

De bevindingen landen in de handreiking duurzaamheid van het HWBP.