Een efficiënte en doelmatige laadinfrastructuur

Het inrichten van een efficiënte en doelmatige laadinfrastructuur voor emissieloos materieel wordt de komende jaren steeds belangrijker in het halen van de klimaatdoelstellingen. Hoe dit kostenefficiënt kan wordt in dit Kennis & Innovatie project onderzocht.

Waarom hebben we dit project?

Op dit moment is bij de dijkversterkingen in het HWBP-programma een transitie ingezet naar emissieloos bouwen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Klimaatwet en aan de het streven van de minister van IenW dat er in 2030 geen uitstoot meer is van CO2 en stikstof bij de realisatie van rijksinfrastructuur.

Een aantal dijkversterkingsprojecten hebben het voornemen om relatief groot aantal emissieloze kranen en dumpers te gaan inzetten. Bij de uitwerking hiervan blijkt dat de kosten voor het laden van dit materieel relatief hoog zijn. Zo zien we dat de kosten voor de laadinfrastructuur op dit moment bij meerdere dijkversterkingsprojecten een significant deel van de totale kosten bedragen. Het is de verwachting dat richting 2030 alle dijkversterkingsprojecten in meer of mindere mate uitvoering gaan geven aan emissieloos bouwen. Elk project zal dus ook een laadinfrastructuur moeten ontwerpen. En al de huidige ontwikkelingen van laadkosten wordt doorgetrokken dan kan worden verwacht dat in 2030 de totale kosten over deze periode circa 40 tot 50 miljoen euro bedragen. Dit kan goedkoper als projecten niet allemaal zelf het wiel gaan uitvinden maar dat gezamenlijk binnen de alliantie kennis en inzicht ontstaat hoe de energievoorziening doelmatige en efficiënter kan.

Doel van het project?

Het primaire doel is om de kosten van laden van elektrisch materieel zoveel mogelijk te beperken. De centrale vraag is: hoe kan de laadinfrastructuur voor een emissieloze bouwplaats van een dijkversterkingsproject kosten efficiënt worden ingericht en wat is de rol/bijdrage van de verschillende partijen daarbij?

Om hier antwoord op te kunnen geven is het nodig om meer inzicht te krijgen in:

  • Wat zijn de ontwikkelingen bij de energievraag van projecten, in omvang en plaats?
  • Welke aanbieders zijn er nu en in de toekomst, in omvang en plaats?
  • Welke vormen van laadinfrastructuur worden op dit moment en in de nabije toekomst bij dijkversterkingsprojecten ontwikkeld?
  • Hoe kunnen de kosten worden beperkt en wat is hiervoor nodig?

Wat is de impact van het project?

Een kostenefficiënte laadinfrastructuur draagt bij aan de transitie naar een emissieloze bouwplaats. Hiermee komt het halen van de klimaatdoelen weer stapje dichterbij. Daarnaast heeft een positieve impact op het programma; de risico’s rondom het verkrijgen van de een natuurwetvergunning voor stikstof worden verkleind.

Wat is het beoogde eindresultaat?

  • Overzicht van mogelijke vormen van laadinfrastructuur als voorbeeld voor dijkversterkingsprojecten.
  • Overzicht van kritische factoren die de kosten van laden bepalen.
  • Overzicht van ontwikkelingen en mogelijkheden om kosten te beperken voor een project en voor beleid op landelijke niveau.
  • Overzicht van rollen en verantwoordelijkheden.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Het waterschap Noorderzijlvest is de initiatiefnemer van dit project. Gedurende het project zullen er projectmedewerkers van andere waterschappen worden betrokken die ook werken aan een emissieloze bouwplaats en dus vanzelfsprekend ook nadenken over de laadinfrastructuur op hun dijk.