Een efficiënte en doelmatige laadinfrastructuur

Richting 2030 zullen alle dijkversterkingsprojecten in meer of mindere mate emissieloos bouwen. Een aantal dijkversterkingsprojecten, zoals Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat en Sterke Lekdijk, hebben het voornemen om relatief groot aantal emissieloze kranen en dumpers te gaan inzetten. Bij de uitwerking hiervan blijkt dat de kosten voor de laadinfrastructuur van dit materieel relatief hoog zijn. Doordat accupakket nu nog onvoldoende capaciteit hebben. En doordat afstanden tot laadaansluitingen soms groot zijn bij dijkversterkingen en de netaansluiting niet altijd beschikbaar of makkelijk te realiseren is.

Als de huidige ontwikkelingen van laadkosten wordt doorgetrokken naar 2030 dan lopen de kosten voor laadinfrastructuur behoorlijk op. Hoe kan de laadinfrastructuur voor een emissieloze bouwplaats van een dijkversterkingsproject kostenefficiënt worden ingericht en wat is de rol en bijdrage van de verschillende partijen daarbij?

Beoogde eindresultaat

Een handreiking voor waterschappen en aannemers dat handvatten geeft bij vraagstukken rondom laadinfrastructuur. Naast het kostenaspecten willen we ook oplossingen aandragen voor de problemen rond overbelaste elektriciteitsnetwerken. We gaan dat doen door met aannemers, leveranciers van materieel en accupakketten, energieleveranciers, waterschappen en andere stakeholders in gesprek te gaan. Om zo een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de kosten, uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Overzicht van mogelijke vormen van laadinfrastructuur als voorbeeld voor dijkversterkingsprojecten en de kritische factoren die de kosten van het laden bepalen. Daarnaast willen we inzicht bieden in de ontwikkelingen en mogelijkheden om kosten te beperken voor een project en voor beleid op landelijke niveau. Tot slot willen we een helder overzicht van rollen en verantwoordelijkheden bij dit vraagstuk.

Projectpartners

Waterschap Noorderzijlvest, Hoogwaterbeschermingsprogramma.