Grootschalige praktijkproef piping Hedwigepolder

In de Hedwigepolder van Zeeuws-Vlaanderen voerde Waterschap Hollandse Delta (WSHD) samen met Fugro en Deltares in de zomer van 2021 een grootschalige  praktijkproef uit om de sterkte, weerstand, van dijken op getijdenzand, in relatie tot faalmechanisme piping, te onderzoeken. Uit een eerdere, soortgelijke, proef langs de Friese Waddenzeekust bleek al dat deze dijken minder gevoelig zijn voor, meer weerstand bieden tegen, piping dan dijken op rivierzand.

Wat is de aanleiding tot het uitvoeren van deze proef?

Veel dijken in Nederland worden afgekeurd op het faalmechanisme piping. Bij piping stroomt er, door het verschil in waterstanden aan de buiten- en binnenkant van de dijk, water met zanddeeltjes onder de dijk door. Hierdoor ontstaan kanaaltjes (‘pipes’) in de zandige ondergrond van een dijk. Als het gaat om kleine hoeveelheden, is dat geen probleem. Maar een grotere waterstroom die zand meevoert, kan een dijk ernstig verzwakken of zelfs doen instorten. Bij een eerdere proef langs de Friese Waddenkust ontstond het beeld dat dijken op getijdenzand waarschijnlijk minder gevoelig zijn voor piping dan dijken op rivierzand. Met de resultaten van de proef in de Hedwigepolder worden de Friese bevindingen getoetst en hopelijk bevestigd.

Wat is het doel tot het uitvoeren van deze proef?

De huidige rekenregels die bij het beoordelen en ontwerpen  van dijken worden gebruikt, zijn gebaseerd op dijken op zand dat door rivieren is afgezet. Uit een eerdere proef van Wetterskip Fryslân (WF) langs de Friese Waddenzeekust blijkt dat getijdenzand beter bestand is tegen piping dan rivierzand. WSHD wil met de resultaten van deze grootschalige praktijkproef de eerdere proef van WF toetsen en valideren. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate getijdenzand daadwerkelijk sterker is en hoe deze kennis en inzichten vertaald en toepasbaar gemaakt kunnen worden voor de beoordeling en versterking van dijken in heel Nederland.

Wat is het verkregen eindresultaat?

Deze praktijkproef heeft  een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de waterveiligheid in Nederland opgeleverd. Nu is vastgesteld dat dijken op getijdenzand sterker zijn tegen het faalmechanisme piping, dan dienen deze minder vaak of in beperktere mate versterkt te worden. Voor heel Nederland levert dat een besparing van naar schatting 160 miljoen euro op.. Een bijkomend voordeel is dat er een flinke verlaging van de milieulasten kan worden bereikt doordat minder ruimte en minder materiaal nodig is voor de dijkversterking. Dit betekent weer minder transportbewegingen en minder geluids- en trillingsoverlast bij locaties voor dijkversterking. Ook levert dit een flinke besparing op van CO2-uitstoot van vrachtwagens en andere grondverzetmaterieel die gebruikt worden. Met deze resultaten aan de slag? Benut dan Generiek - HWBP-Piping - Deltares Public Wiki.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

WSHDheeft deze proef uitgevoerd in hechte samenwerking met Fugro en het  kennisinstituut Deltares. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft voor de proef ruim 5 miljoen euro aan WSHDbeschikbaar gesteld vanuit de Kennis- en innovatieagenda. De praktijkproef Hedwigepolder heeft  onderdeel uitgemaakt van een groter internationaal project genaamd Living Lab Hedwige-ProsperPolder.