Zetsteen van baggerspecie

Het ontwikkelen van een duurzamere zetsteen past binnen de klimaat- en duurzaamheidsambities: 100% energieneutraal in 2025 en 100% circulair in 2030. Het opwaarderen van lokaal afval (baggerspecie uit de watergangen) tot zetsteen voor dijken is een serieuze stap richting circulariteit.

Door nieuwe normen en de stijging van de zeespiegel moet de steenbekleding op het buitentalud van dijken de komende jaren verder doorgetrokken worden naar boven of vernieuwd worden. Daardoor is er in Zeeland, maar ook in de rest van Nederland, een groot toepassingsgebied voor deze innovatie.

Waarom hebben we dit project?

Er zijn recepten ontwikkeld van lokale bagger, binders en vulmateriaal om een sterke zetsteen te kunnen maken, evenals de perstechniek en hoge druk pers om blokken te produceren. Er is aangetoond dat zetsteen van baggerspecie qua milieukosten en in potentie ook qua productiekosten gunstiger is dan traditionele betonnen zetsteen. In een praktijkproef moet aangetoond worden dat de blokken kunnen functioneren in een realistische omgeving.

Wat is de impact van dit project?

Zetsteen voor dijken is een uitdagende toepassing vanwege de grote krachten heftige milieu waaraan de blokken worden blootgesteld. Als het mogelijk is om met lokale bagger zetsteen te produceren,  betekent dit dat het bouwen met bagger nog veel meer potentie heeft. Er kan daarmee in de dijkenbouw, maar ook in andere werkvelden, winst geboekt worden op het gebied van (milieu)kosten en ecologie.

Wat is het eindresultaat?

Eind 2022 is de innovatie ontwikkeld tot TRL 6 niveau. Dat houdt in dat er is aangetoond dat zetsteen van bagger kan functioneren in een realistische omgeving. Hiervoor is op de Westerscheldedijk bij Hansweert een proefvak van 100 m² aangelegd. De resultaten die tussen half 2021 en half 2023 zijn verzameld zijn gerapporteerd in de Handreiking en het Eindrapport. Het proefvak blijft de komende jaren nog liggen, zodat het waterschap nog meer kan leren over het lang termijngedrag van de blokken.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

  • Waterschap Scheldestromen – als initiatiefnemer
  • Netics – bedrijf met veel ervaring op het gebied van Bouwen met Bagger
  • Rijkswaterstaat – samenwerkingspartner in de Projectorganisatie Waterveiligheid
  • Klankbordgroep met deskundigen op het gebied van baggerverwerking, ecologie, milieu impact, waterveiligheid en onderhoud van waterkeringen (vanuit het waterschap, Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en onderwijs)