Zetsteen van baggerspecie

Het ontwikkelen van een duurzamere zetsteen past binnen de klimaat- en duurzaamheidsambities: 100% energieneutraal in 2025 en 100% circulair in 2030. Het opwaarderen van lokaal afval (baggerspecie uit de watergangen) tot zetsteen voor dijken is een serieuze stap richting circulariteit.

Door nieuwe normen en de stijging van de zeespiegel moet de steenbekleding op het buitentalud van dijken de komende jaren verder doorgetrokken worden naar boven of vernieuwd worden. Daardoor is er in Zeeland, maar ook in de rest van Nederland, een groot toepassingsgebied voor deze innovatie.

Waarom hebben we dit project?

Er zijn recepten ontwikkeld van lokale bagger, binders en vulmateriaal om een sterke zetsteen te kunnen maken, evenals de perstechniek en hoge druk pers om blokken te produceren. Er is aangetoond dat zetsteen van baggerspecie qua milieukosten en in potentie ook qua productiekosten gunstiger is dan traditionele betonnen zetsteen. In een is onderzocht of de blokken kunnen functioneren in een realistische omgeving. De resultaten zijn na ruim een half jaar testen positief; de blokken vertonen weinig erosie onder de belasting van zout water en golven. Het verschil met enkele betonnen blokken in de proefopstelling is dat er sneller ecologische aangroei lijkt op te treden.

Wat is de impact van dit project?

Zetsteen voor dijken is een uitdagende toepassing vanwege de grote krachten heftige milieu waaraan de blokken worden blootgesteld. De positieve resultaten die waargenomen zijn in de proefopstelling,  betekent dit dat het bouwen met bagger veel potentie heeft. Er kan daarmee in de dijkenbouw, maar ook in andere werkvelden, winst geboekt worden op het gebied van (milieu)kosten en ecologie. De komende jaren gaat de monitoring van het proefvak nog door om meer gegevens te verzamelen.

Wat is het eindresultaat?

Dit project heeft aangetoond dat zetsteen van bagger kan functioneren in een realistische omgeving. Hiervoor is op de Westerscheldedijk bij Hansweert een proefvak van 100 m² aangelegd. Er zijn een eindrapport met resultaten en een handreiking met aanbevelingen voor vervolgonderzoek gepubliceerd. De opgedane kennis is gedeeld binnen en buiten het HWBP. Momenteel worden de mogelijkheden verkend voor een vervolgonderzoek en een aantal grotere proefvakken, waarbij de innovatie wordt doorontwikkeld en verdere optimalisatie kan plaatsvinden van de milieuwinst.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

  • Waterschap Scheldestromen – als initiatiefnemer
  • Netics – bedrijf met veel ervaring op het gebied van Bouwen met Bagger
  • Rijkswaterstaat – samenwerkingspartner in de Projectorganisatie Waterveiligheid
  • Klankbordgroep met deskundigen op het gebied van baggerverwerking, ecologie, milieu impact, waterveiligheid en onderhoud van waterkeringen (vanuit het waterschap, Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en onderwijs)