Samen innoveren

In de Kennis- innovatieagenda is opgenomen dat het toepassen van innovaties 'verplicht is, tenzij' en dat de risico’s die dat voor individuele beheerders met zich meebrengen samen worden dragen. Dit om het toepassen van innovaties in projecten te stimuleren. Brede implementatie van innovaties is cruciaal om rendement op innovaties en besparingen te realiseren.

Om hier invulling aan te geven is de aanpak Samen innoveren ontwikkeld en vastgesteld. De kern van de aanpak is:

  • De alliantiepartners hebben hun ambitie om innovaties toe te passen herbevestigd.
  • Nieuwe kennis kennis en innovaties die voldoende volwassen zijn moeten als alternatief in projecten worden meegenomen.
  • Op projectniveau wordt onderbouwd en afgewogen of de nieuwe kennis of de innovatie wordt getest of geïmplementeerd. Daarbij wordt gekeken naar doelmatigheid op project én op programmaniveau.
  • Met hulp van De Innovatieversneller verbeteren we het overzicht verbeteren van nieuwe kennis en innovaties, hun toepassingsbereik en hun ontwikkelniveau (Technical & Stakeholder Readiness level).
  • Risico’s die optreden dragen we samen. Als een innovatie na afronding toch minder blijkt te werken dan gedacht, dan is er sprake van nieuwe kennis. Met die nieuwe kennis vindt dan een beoordeling plaats, waarna de versterking wordt aangemeld bij het HWBP. Als er aanzienlijk meer beheer en onderhoud nodig is dan voorzien, dan worden die extra kosten door de alliantie gedragen.  

Uitvoeren van pilots

Met deze aanpak wordt nu ervaring opgedaan in pilots. Twee pilots zijn succesvol afgerond. De eerste pilot richtte zich met name op het creëren van overzicht van kennis en innovaties en hun ontwikkelniveau. De tweede pilot gaat over de afwegingen die projecten maken en hoe een project die afweging vorm kan geven. De derde pilot start in september 2021 een gaat zich richten op de risico’s: welke risico’s zien beheerders en hoe beheers je ze en draag je samen de lusten en de lasten.

Vragen

Heb je hier vragen over? Of goede voorbeelden? Dan kun je contact opnemen met Anouk te Nijenhuis (anouk.te.nijenhuis@rws.nl).