Emissieloos bouwen

Nederland moet minstens 95% minder CO2-uitstoot in 2050 realiseren ten opzichte van 1990. Een belangrijke vraag voor projectteams van dijkversterkingen is: hoe moeten we invulling geven aan CO2-reductie? En wat betekent dit voor de uitvoering?

Waarom hebben we dit project?

Het hoofddoel van dit voorbeeldproject is om een bijdrage te leveren aan de transitie naar emissieloos (of tenminste emissiearm) realiseren van dijkversterkingen. Er is in dit voorbeeldproject voor gekozen om de gewenste concrete kennis op te bouwen aan de hand van de dijkversterking Wolferen-Sprok.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Het resultaat is inzicht in de wat nodig is voor een emissieloze aanpak voor Wolferen–Sprok. Bovendien is de rapportage een inspirerende voorbeeld voor andere projecten, van te treffen maatregelen om de werkzaamheden op de bouwplaats emissieloos (of tenminste emissiearm) te realiseren. Het voorbeeldproject geeft ook inzicht in neveneffecten van deze maatregelen (bijvoorbeeld op kosten en planning). Het project is afgerond in 2022.

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Waterschap Rivierenland heeft het rapport samengesteld, in nauwe samenwerking met de programmadirectie van het HWBP en de betrokken aannemers (Combinatie De Betuwse Waard), die uitvoering geven aan het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok.