Sterkte Onverzadigde Zone

We onderbouwen in welke situaties (rivier)dijken stabieler zijn dan we nu denken, omdat er meer schuifsterkte is in het bovenste deel van de dijk dat onder normale omstandigheden boven de grondwaterstand ligt.

Waarom hebben we dit project?

Een substantieel deel van onze waterveiligheidsopgave bestaat uit (een tekort aan) macrostabiliteit. Op dit moment is het niet goed mogelijk om de schuifweerstand van de kering vast te stellen in de zone die onder gewone omstandigheden boven de grondwaterstand ligt: de onverzadigde zone. Dit komt doordat we doorgaans in de zomermaanden bij drogere omstandigheden de sterkte meten, terwijl we juist geïnteresseerd zijn in hoe sterk de grond daadwerkelijk is tijdens een maatgevende (verondersteld natte) omstandigheid, die zich meestal in de winter voordoet. De omstandigheden in de winter maken het moeilijker om deze metingen te doen en het is niet mogelijk om hiervan de ‘standaard’ te maken.

Doel van het project?

Samen met Deltares wil het waterschap de schuifsterkte en de verzadigingsgraad monitoren en analyseren. Met veldproeven willen we de kennis valideren. Vervolgens kunnen waterschappen de schuifsterkte realistischer meenemen in de modellen. Dat leidt waarschijnlijk tot minder dijkversterking.

Wat is de impact van het project?

Met behulp van de resultaten kan naar verwachting onderbouwd worden dat dijken sterker zijn dan dat we nu vaak berekenen. We verwachten dat de resultaten van dit onderzoek leiden tot goedkopere en beter inpasbare dijken.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Op basis van eerder onderzoek is al een handelingsperspectief voor de beoordeling en ontwerp van dijken opgesteld. Dit handelingsperspectief wordt geactualiseerd en uitgebreid met behulp van de resultaten van dit innovatieproject. Het handelingsperspectief moet landelijk toepasbaar zijn.

Projecten die nu al aan de slag willen met de mogelijke impact van dit project kunnen via De innovatieversneller ondersteuning krijgen (div@wsrl.nl).

Wie is er vanuit de alliantie betrokken?

Samen met Deltares werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta dit uit met een aantal waterschappen die met dezelfde problematiek te maken hebben in hun projecten (in de klankbordgroep).