Evaluatie subsidieregeling

Op deze pagina staat een overzicht van verbeteracties en resultaten naar aanleiding van de evaluatie subsidieregeling.

In de subsidieregeling van het HWBP staan spelregels voor de financiering van maatregelen voor dijkversterking. Volgens afspraak wordt deze subsidieregeling elke 5 jaar geëvalueerd. Eind 2019 was de eerste evaluatie over de periode 2014-2019. Uit deze evaluatie blijkt dat het de regeling in de basis voldoet. Wel is er in de alliantie behoefte om de doelmatigheid van de regeling te vergroten. Een meer eenduidig beoordelingskader voor subsidies moet hierin voorzien.

Aanbevelingen en verbeteringen

In onderstaande infographic zijn de belangrijkste aanbevelingen en verbeterpunten samengevat. Klik op de afzonderlijke iconen voor meer informatie.

Proces

De volgende drie partijen zijn betrokken bij de evaluatie van de subsidieregeling:

  1. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Water en Bodem - DGWB) is opsteller van de subsidieregeling en verantwoordelijk voor de evaluatie.
  2. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de 21 waterschappen die de projecten uitvoeren en is nauw betrokken bij de evaluatie.
  3. De Programmadirectie HWBP

Verbeterpunten die voortkomen uit de evaluatie, worden uitgevoerd door een team met medewerkers van bovenstaande organisaties. Het team betrekt hierbij dijkwerkers uit de alliantie.  Ook kijkt er een klankbordgroep mee. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van waterschappen, de programmadirectie en DGWB.

Planning

Voor alle verbeterpunten geldt dat er voorstellen worden gedaan voor concrete uitwerking. Het is de bedoeling om de evaluatie in 2020 af te ronden. Besluitvorming vindt uiterlijk in 2021 plaats. Dat gebeurt conform de governance afspraken en kan daarom per verbeterpunt verschillen. Het Programmabestuur HWBP monitort de voortgang van de evaluatie.

Geboekte resultaten

Om de informatievoorziening te verbeteren, zijn er diverse nieuwe webpagina's online gezet. Deze zijn bedoeld om de alliantie beter te informeren over zaken die van belang zijn bij het aanvragen van een subsidie.