Opvolging evaluatie subsidieregeling

In de afgelopen tijd zijn tal van verbeteringen uitgevoerd om de doeltreffenheid van de subsidieregeling te vergroten. In juni 2021 is het eindrapport 'Opvolging evaluatie subsidieregeling' vastgesteld in het Programmabestuur van het HWBP. Op deze pagina staat een overzicht van verbeteracties en resultaten naar aanleiding van de evaluatie subsidieregeling.

In onderstaande infographic zijn de doorgevoerde verbeterpunten samengevat. Klik onder de afbeelding op de thema's om meer te weten te komen over het thema en de onderliggende onderwerpen.

Aanleiding en betrokken partijen

In de subsidieregeling van het HWBP staan spelregels voor de financiering van maatregelen voor dijkversterking. Volgens afspraak wordt deze subsidieregeling elke 5 jaar geëvalueerd. In 2019 was de eerste evaluatie over de periode 2014-2019. Uit deze evaluatie bleek dat het de regeling in de basis voldoet. Wel was er in de alliantie behoefte om de doelmatigheid van de regeling te vergroten.

De volgende drie partijen waren betrokken bij de evaluatie van de subsidieregeling:

  1. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Water en Bodem - DGWB) is opsteller van de subsidieregeling en verantwoordelijk voor de evaluatie.
  2. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de 21 waterschappen die de projecten uitvoeren en is nauw betrokken bij de evaluatie.
  3. De programmadirectie HWBP

Verbeterpunten die voortkomen uit de evaluatie, zijn uitgevoerd door een team met medewerkers van bovenstaande organisaties. Het team betrekt hierbij dijkwerkers uit de alliantie. Ook keek een klankbordgroep mee. De klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van waterschappen, de programmadirectie en DGWB.