Indexering kosten & subsidie

HWBP-projecten zijn vaak grote projecten waar meerdere jaren aan wordt gewerkt. Daarom is er in de regeling de mogelijkheid opgenomen om voor reguliere projecten de geraamde kosten te indexeren.

In de subsidieregeling stond altijd al vastgelegd dat indexering kan worden uitbetaald aan subsidieprojecten in de realisatiefase waarvan het totale realisatiebudget hoger is dan 40 miljoen euro. Sinds het begin van het HWBP constateert de alliantie dat projecten complexer zijn dan verwacht, en daardoor omvangrijker zijn en langer duren dan gedacht. De impact van inflatie wordt daarom ook groter. Uit die ontwikkeling kwam de aanbeveling om de mogelijkheid van indexering uit te breiden naar alle projectfasen die langer duren dan een jaar.

Daarom is de subsidieregeling HWBP is per 1 april 2021 gewijzigd.

Besluit indexverschillen en prijsrisico’s HWBP programmabestuur 7 december 2023

Conform de subsidieregeling worden de subsidiebedragen geïndexeerd met de Investeringsindex Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI). Beheerders maken met opdrachtnemers doorgaans indexatie afspraken op grond van de GWW-index van het CROW of van het CBS. Naar aanleiding van signalen van diverse beheerders heeft een werkgroep vanuit de alliantie analyses gemaakt van de verschillen en voorstellen gedaan die door het programmabestuur zijn goedgekeurd in december 2023.

  1. Beheerders gaan nog actiever sturen op index-afspraken met opdrachtnemers; bijvoorbeeld welke index in een contract tussen een waterschap en een opdrachtnemer wordt toegepast en op welke wijze het indexbedrag berekend wordt. Hiervoor wordt de kennis van RWS benut en zijn in de werkwijze een aantal alliantiebrede uitgangpunten vastgesteld die waterschappen toepassen tijdens het maken van index-afspraken met opdrachtnemers.
  2. De berekeningswijze van IBOI wordt aangepast van “enkelvoudig indexeren en niet indexeren in het jaar van subsidieverlening” naar “meervoudig indexeren en wel indexeren in het jaar van subsidieverlening” (zie voorbeeldberekening IBOI percentages). In de vaststelling van de (subsidie)beschikking wordt een standaardpassage opgenomen waarom wordt afgeweken van de toelichting uit april 2021. Deze werkwijze wordt gevolgd tot dat de subsidieregeling wordt aangepast waarbij dan bepaald wordt hoe de berekenwijze juridisch wordt geborgd.
  3. Beheerders zorgen voor een uit de projectadministratie herleidbare onderbouwing van de werkelijk betaalde indexatie aan de opdrachtnemer zodat bij subsidievaststelling te beoordelen is wat het verschil tussen het toegekende IBOI-bedrag en de aan de opdrachtnemer betaalde indexering is.
  4. Bij onbillijke situaties kan de hardheidsclausule van toepassing worden verklaard voor grote prijsrisico’s conform de spelregels bij Kleine Kans Groot Gevolg (KKGG), aangevuld met een uitwerking van de criteria waaraan getoetst wordt indien een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule.