Wijziging van subsidieregeling per 1 april 2021

Vanaf 1 april 2021 gelden enkele wijzigingen op de subsidieregeling voor het HWBP (Regeling subsidies hoogwaterbescherming). Het gaat om een aantal kleine correcties en om een inhoudelijke onderwerp: de mogelijkheid tot indexering.

De wijziging is op 26 januari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De Regeling en alle wijzigingen en toelichtingen zijn te vinden in de HWBP Kennisbank onder het onderwerp Subsidieregeling.

Verruimde regels voor indexering projectkosten

Door de wijziging wordt het nu mogelijk om ook voor langer lopende (voor)verkenningen en planuitwerkingen en voor realisatiefasen van projecten kleiner dan 40 miljoen euro mogelijk om de geraamde kosten te indexeren. De aanvraag daartoe dient te zijn opgenomen in de aanvraag voor de subsidieverlening (dus vooraf).

Achtergrond

De aanvraag om te indexeren dient te worden opgenomen in de aanvraag voor de subsidieverlening (dus vooraf). De indexering wordt vervolgens achteraf berekend en bij de vaststelling van de subsidie uitbetaald. Daarmee blijft de subsidie gebaseerd op voorcalculatie, met een nabetaling van de indexering bij vaststelling; de kosten van een fase worden vooraf geraamd en die kosten vormen de basis waarop wordt geïndexeerd.

Bij vaststelling zijn de daadwerkelijk indexeringscijfers over de jaren bekend en weet een waterschap zelf of ze al dan niet subsidiegeld heeft overgehouden of de indexeringsuitbetaling nodig is om de gemaakte kosten te dekken. De programmadirectie vraagt niet om een nacalculatie, maar berekent op verzoek de na te betalen indexering op basis van geraamde kosten en indexcijfers.

Het betreft een zogenoemde 'kan-bepaling', dat wil zeggen  dat een beheerder gebruik kan maken van de mogelijkheid om de indexering te laten uitbetalen, maar hier ook van af kan zien. Bijvoorbeeld als er aan het eind van een fase minder dan 10% eigen bijdrage is benut. Dit sluit aan bij de alliantieprincipes, zoals ‘best for program, solidair en betrouwbaar.’

IBOI-index

Indexering vindt plaats op basis van de Index Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI), zoals toegepast door de Minister van Financiën in de Voorjaarsnota, als die plaatsvindt op de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wijze van berekenen

In de aanvraag voor subsidieverlening (dus vooraf) wordt al het verzoek om te indexeren opgenomen. Bij die verlening wordt ook vastgelegd over welke jaren de indexering zal worden berekend op basis van de planning in het Plan van Aanpak.  De hoogte van de te betalen indexering wordt berekend door de programmadirectie op basis van de werkelijke IBOI over het uitbetaalde subsidiebedrag, dat in gelijke delen over de looptijd van de fase wordt verdeeld.

Nieuwe versie SSK-ramingssystematiek

Naast het verruimen van de mogelijkheid tot indexeren, wordt in artikel 1 van de regeling het begrip ‘Standaardsystematiek Kostenramingen 2010’ en de bijbehorende begripsomschrijving vervangen door ‘Standaardsystematiek Kostenramingen 2018’: de ramingssystematiek die is vastgelegd in CROW-publicatie nr. D3049. Dit document is de vinden in de HWBP Kennisbank onder het onderwerp Kostenmanagement.

Evaluatie subsidieregeling

Het verruimen van de mogelijkheid tot indexeren is één van de acties die voortkomt uit de evaluatie subsidieregeling, die in 2019 is afgerond. De Unie van Waterschappen, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en HWBP hebben samen aanbevelingen uit het rapport omgezet in verbeterpunten om de subsidieregeling doelmatiger te maken. In de HWBP Kennisbank vind je een overzicht van alle verbeteracties.