Governance

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een alliantie tussen de 21 waterschappen van Nederland en Rijkswaterstaat. Deze 22 organisaties werken samen in uitvoering, financiering en kennisontwikkeling om de primaire waterkeringen in 2050 aan de waterveiligheidsnormen te laten voldoen. HWBP is een echte netwerkorganisatie dus.
 

De inhoudelijke richting voor het programma is vastgelegd in het HWBP programmaplan 2019-2023. Het programmaplan 2019-2023 en daarvan afgeleide jaarplannen zijn de basis van de ontwikkeling van het HWBP als geheel. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de dijkversterkingen.

De manier hoe we samen werken is vastgelegd in 6 alliantieprincipes:

 • Best for program: we handelen uit collectief belang
 • Solidair: we zijn gelijkwaardig en samen verantwoordelijk
 • Rolzuiver: we zijn rolzuiver in het belang dat we behartigen
 • Transparant: we zijn open naar elkaar
 • Voorspelbaar en verrassingsvrij: we maken risico's en issues bespreekbaar
 • Betrouwbaar: we komen afspraken na

Programmabestuur HWBP

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van het programma is belegd bij het programmabestuur. Zij ziet erop toe dat het HWBP binnen vastgestelde kaders, budget en tijd wordt uitgevoerd. Het programmabestuur HWBP bestaat uit een gelijkwaardige vertegenwoordiging van bestuurders van de waterschappen en Rijk(swaterstaat).

Voorzitterschap van het bestuur is roulerend in handen van Jeroen Haan (Portefeuillehouder waterveiligheid bij de Unie van Waterschappen) en Patricia Zorko (plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat).

Ambtelijke voorbereiding van het programmabestuur HWBP vindt plaats met een brede vertegenwoordiging uit de alliantie. Deze komen samen in het Programmabeheersoverleg (specifiek voor HWBP-2) en het Afstemoverleg (specifiek voor HWBP). Hierin zitten vertegenwoordigers van waterschappen, Rijkswaterstaat, ministerie I&W, Unie van waterschappen en de Programmadirectie HWBP.

Hieronder zie je een schematische weergave van de governance.

Vergroot afbeelding Schematische afbeelding van de governance van het HWBP

Bijeenkomst Ambtelijke Opdrachtgevers

In de Bijeenkomst Ambtelijke Opdrachtgevers (BAO) zijn de waterschappen en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd door de ambtelijk opdrachtgever van de dijkversterkingen. BAO-leden vormen de verbinding tussen bestuurlijke en tactische onderwerpen en de operationele projectenuitvoering. Belangrijke onderdelen zoals de jaarlijkse productie, kennisontwikkeling, programmering  worden samen met (leden van) het  BAO opgesteld en besproken.

Programmadirectie HWBP

De programmadirectie HWBP heeft een regisserende, faciliterende en toetsende rol in de uitvoering van het HWBP. Namens de alliantie ziet de directie toe op een sobere, doelmatige en beheerste inzet van de beschikbare middelen om samen de programmadoelstellingen te laten slagen.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Programmadirectie zijn:

 • Regie over het jaarlijks opstellen van het programma.
 • Tijdig toetsen van subsidieaanvragen en het opstellen van de subsidiebeschikkingen.
 • Begeleiden en waar nodig ondersteunen van beheerders bij hun projecten.
 • Signaleren van issues bij de voorbereiding en realisatie van projecten en zorgen voor tijdige besluitvorming daarover.
 • Signaleren van knelpunten in de toepassing van (beleids)kaders voor de uitvoering van het HWBP en het zorgen voor agendering en besluitvorming op de daarvoor geëigende tafels.
 • Opstellen van voortgangsrapportages over het programma.

Inwerkprogramma voor nieuwe bestuurders en het HWBP in vogelvlucht

Na de verkiezingen zijn er veel nieuwe bestuurders aan boord. Om hen zo goed mogelijk mee te nemen in ons programma, de opgave, de samenwerking en de uitdagingen, hebben wij 'HWBP in vogelvlucht' ontwikkeld. Dit is onderdeel van het bestuurlijke inwerkprogramma dat met de bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen op 9 juni van start is gegaan.

In het najaar zijn nog diverse bijeenkomsten gepland, waaronder een masterclass Waterveiligheid en een ontmoeting met het programmabestuur HWBP inclusief projectbezoek. Vanaf september komen de directeuren van het HWBP (Erik Wagener en Eric Withaar) ook graag persoonlijk kennismaken. De officiële uitnodigingen volgen.


> Naar de hoofdpagina 'Over HWBP'