Wie we zijn en wat we doen

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken wij de komende dertig jaar in heel Nederland 1.300 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen.

Zonder onze dijken en duinen zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan. Waterveiligheid is voor de Nederlanders van levensbelang. Daarom willen we een volgende ramp voor zijn.

Vele dijkwerkers zetten zich dagelijks met passie en trots in om de dijken, sluizen en gemalen te versterken en op orde te houden. Dit betekent een flinke investering, veel projecten en ongemak voor de omgeving. Want een dijkversterking kost veel geld en zorgt voor hinder. In de komende jaren gaat op steeds meer plekken de schop in de grond; we gaan meters maken.

In de onderstaande video leggen we uit wat we doen.

Het verhaal van de alliantie HWBP

(Een man:)

MANNENSTEM: Februari 2020 een combinatie van extreme regenval en storm stuwt de waterstanden in de Nederlandse rivieren op tot recordhoogtes.
VROUWENSTEM: Een enkeling trotseert op straat de windstoten van 120 kilometer per uur.
MANNENSTEM: Wie niet per se naar buiten hoeft luistert binnen onrustig hoe regen en hagel tegen de ramen slaan.

(Het beeld wordt even zwart.)

DEON SLAGTER: Nederland leeft met water.
Een onlosmakelijke verbondenheid.
Water hoort bij ons. We kunnen en willen niet zonder.
LINDA VAN OOSTRUM: Maar water heeft wel een eigen wil.
En zorgt niet alleen voor fijne recreatie, schitterende natuur en waardevolle bedrijvigheid, maar ook voor mogelijke onveiligheid.
IDO BOONSTRA: Voor risico's die moeten worden aangepakt.
Want ook in 2050 wil Nederland veilig leven met water.
Op elk moment en wat het klimaat ook doet.
DEON: We hebben met alle 21 Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat de handen krachtig ineengeslagen.
LINDA: Samen bedenken we de slimste plannen geven we ruimte aan innovatieve, technische oplossingen.
IDO: En versterken we de dijken en de dammen.
Dat doen we samen in één alliantie, het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
DEON: Het HWBP, onderdeel van het Deltaprogramma is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.
LINDA: We gaan als alliantie HWBP 1.300 kilometer dijk versterken en 500 sluizen, stuwen en gemalen verbeteren, binnen dertig jaar.
IDO: Mooi om aan mee te werken, en eigenlijk ook best wel spannend.
We zijn ervan overtuigd dat onze goede samenwerking en de bundeling van onze krachten de sleutel vormen tot succes.
DEON: We brengen allemaal ons vakmanschap in onze kennis van lokale of regionale omstandigheden en onze inhoudelijke deskundigheid.
LINDA: We werken ook samen over de grenzen van de alliantie heen.
Want ook marktpartijen, kennisinstituten, gemeenten en provincies leveren een belangrijke bijdrage aan ons programma.
IDO: En de Unie van Waterschappen en verschillende rijkspartners praten regelmatig mee.
DEON: Natuurlijk kijken we ook kritisch naar de resultaten.
Maken we genoeg meters? Houdt elke partij rekening met het grote geheel?
LINDA: Dat is soms een uitdaging.
Met zo veel inhoudelijk en ideologisch betrokken partijen zijn er heel wat meningen om rekening mee te houden.
IDO: Gelukkig komen we er altijd uit.
Komen we altijd verder.
Dat is de kracht van deze brede samenwerking.
DEON: We versterken elkaar en we versterken de dijken.
Stap voor stap.
LINDA: Kilometer voor kilometer.
Op de ene plek storten we duizenden kubieke meters zand.
IDO: Op een andere verbouwen we de sluis.
Soms moeten we moeilijke keuzes maken.
DEON: Soms vragen we veel van omgevingen.
Of zelfs van elkaar als alliantiepartners.
LINDA: Maar we doen het allemaal met hetzelfde doel toekomstbestendige waterkeringen.
IDO: Handen ineen, blikken dezelfde kant op.
Alles op alles voor sterke dijken en een waterveilig Nederland.

(Het beeld wordt even zwart. Onstuimig water slaat tegen palen aan.)

DEON: Februari 2050 een combinatie van extreme regenval en stormen stuwt de waterstanden in de Nederlandse rivieren op tot recordhoogtes.
LINDA: Een enkeling trotseert op straat de windstoten van 120 kilometer per uur.
IDO: Wie niet naar buiten hoeft luistert binnen onrustig hoe regen en hagel tegen de ramen slaan.
DEON: Onrustig, maar niet ongerust.
LINDA: Want de duinen houden de Noordzee tegen.
IDO: De stormvloedkeringen doen hun werk.
En het water wint het niet van onze dijken.

(Het logo van 'HWBP, voor sterke dijken' verschijnt. Op een witte achtergrond staan de logo's van onder andere waterschappen. Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Waterschap Rijn en IJssel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht,)

VOGELGELUIDEN

(Waterschap Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze en Aa's, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap De Dommel, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Aa en Maas,)

Samenwerken in de alliantie

Het HWBP bestaat uit 21 waterschappen en Rijkswaterstaat die projecten uitvoeren. De programmadirectie ondersteunt de projecten die onder het HWBP en HWBP-2 vallen. Samen vormen wij de alliantie. Sneller en goedkoper ons werk doen, is het devies om in 2050 alle dijken op orde te hebben.

Lees meer over de alliantie en de sturing van het HWBP

Wie betaalt?

De alliantie betaalt samen de projecten: zowel Rijkswaterstaat als de gezamenlijke waterschappen storten jaarlijks 380 miljoen euro op de dijkrekening. Een dijkversterking maken we zo samen mogelijk en komt niet op rekening van het betreffende waterschap alleen: het Rijk betaalt 50%, gezamenlijke waterschappen 40% en het individuele waterschap 10%.

Stimuleren van innovaties

Met innovatieve technieken en nieuwe methodes willen we de Nederlandse dijk steeds slimmer en goedkoper maken, en nog beter in zijn omgeving laten passen. Tot aan 2050 investeert het HWBP jaarlijks 10 miljoen euro in het stimuleren van innovaties. Het doel is waterschappen, Rijkswaterstaat, marktpartijen en kennisinstellingen te stimuleren tot het bedenken van nieuwe innovaties en het toepassen ervan in de praktijk.

Lees meer over innoveren binnen het HWBP

Deltaprogramma

Het HWBP valt onder het Nationale Deltaprogramma en is het grootste uitvoeringsprogramma van het Deltaplan Waterveiligheid.

> Naar de hoofdpagina 'Over HWBP'