HWBP en HWBP-2: wat is het verschil?

De programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma voert twee programma’s uit: het HWBP en het HWBP-2. Zij hebben hun eigen doelen en werkwijze. Hieronder leggen we de verschillen uit.

Van afgekeurde dijk tot dijkveilig

In 2001, 2006, 2011 en 2017 zijn zogenoemde toetsrondes uitgevoerd door de keringsbeheerders uitgevoerd. Bij elke toetsronde zijn diverse dijken en kunstwerken (sluizen en gemalen) afgekeurd, omdat ze niet voldoen aan de op dat moment geldende waterveiligheidsnormen. Daarom worden zij versterkt.

Lees meer over beoordeling en toetsing van keringen

De beheerder (één van de waterschappen of Rijkswaterstaat/provincie) is verantwoordelijk voor de veiligheid van de primaire keringen. Zij controleren deze dijken, sluizen en gemalen. De Inspectie voor Leefbaarheid en Transport (ILT) ziet daarop toe.

Onder de vlag van de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma voeren de waterschappen en Rijkswaterstaat deze dijkversterkingsprojecten uit. Op het eerdere afkeurende oordeel komen de afgekeurde dijken en kunstwerken in aanmerking voor subsidie. Hiervoor toetst de programmadirectie de voorgestelde maatregelen op robuust, sober en doelmatigheid.

Lees meer over de werkwijze voor HWBP-projecten en de werkwijze voor HWBP2-projecten

HWBP-2

De maatregelen die de beheerders moesten treffen vanuit de toetsrondes in 2001 en 2006 zijn afgekeurd, zijn op het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 geplaatst. In totaal worden in het HWBP-2 87 projecten gerealiseerd, waarvan 362,4 km dijken en 18 kunstwerken. Het gaat om keringen waarvan Rijkswaterstaat beheerder is.

Stand per 1 januari 2021

In 2020 is bij 0,9 kilometer dijk vastgesteld dat deze voldoet aan de toentertijd geldende wettelijke norm. Het betreft hier het project Hoogwaterkering Den Oever. Vanaf de start van het HWBP-2 tot en met 2019 is in totaal voor 309,6 kilometer dijk vastgesteld dat deze voldoet aan de norm en 18 kunstwerken

De resterende 52,8 kilometer zijn nog in uitvoering binnen de volgende twee projecten:

  • Dijkversterking Eemdijk en Zuidelijke Randmeren
  • Dijkversterking Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam.

HWBP

Maatregelen die voortkomen uit de derde en vierde toetsronde (2011 en 2017) worden meegenomen in het HWBP. Binnen het HWBP worden tot 2050 ten minste 1.274 kilometer aan dijk en 470 kunstwerken versterkt.

Stand per 1 januari 2020

In 2019 is bij 14,1 kilometer dijk vastgesteld dat deze voldoet aan de wettelijke norm. Deze bestaat uit 12,2 kilometer dijk die na nader onderzoek toch aan de wettelijke norm voldeed en 1,9 kilometer dijk die het afgelopen jaar is versterkt en opgeleverd. Het gaat om de projecten Zettingsvloeiing van het Waterschap Hollandse Delta en Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG) van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Vanaf de start van het HWBP tot en met 2019 is in totaal voor 88 kilometer dijk vastgesteld dat deze voldoet aan de norm.