Werkwijze HWBP-projecten bij Rijkswaterstaat als beheerder

Net als waterschappen beheert Rijkswaterstaat (RWS) primaire keringen: de zogenoemde Rijkskeringen. Ook in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden Rijkskeringen versterkt. We noemen deze projecten “RWS-projecten” op deze pagina. Voor de RWS-projecten geldt een andere werkwijze dan wanneer waterschappen beheerder zijn.

Programmeren en begroten

Wat is anders?

RWS kent een eigen prioriterings- en programmeringswijze:

  1. Rijkswaterstaat bepaalt of de opgave van het project voldoende helder is om op het programma te komen.
  2. Het programmateam Rijkskeringen van RWS stelt in afstemming met zijn opdrachtgever jaarlijks een RWS HWBP-programma op voor de aankomende 6 jaar. De opdrachtgever is het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).
  3. Het programma wordt door de Minister van I&W vastgesteld via het Deltafonds, als onderdeel van de Rijksbegroting.

De programmadirectie van het HWBP neemt de programmering van RWS over in de programmering van het HWBP.

Wat is hetzelfde?

RWS brengt net als de waterschappen de urgentie (afstand tot de norm) van de opgave in beeld en wordt net als waterschappen geconsulteerd bij het opstellen van het programma. Tijdens het consultatieproces kan RWS eventueel benodigde aanpassingen formeel doorgeven aan de programmadirectie.

Rapporteren en verantwoorden

Wat is anders?

Rijkwaterstaat rapporteert aan haar eigen opdrachtgever (DGWB). Daarnaast rapporteert het programmateam Rijkskeringen van RWS aan de programmadirectie HWBP. Anders dan bij waterschappen ligt de nadruk bij RWS-projecten vooral op de scope en voortgang en niet op financiering, omdat RWS-projecten een eigen financiële programmering en financiering kennen.

Wat is hetzelfde?

Het programmateam Rijkskeringen rapporteert 4 keer per jaar de voortgang van de projecten aan de programmadirectie.

Programmabegeleiding

Wat is anders?

Een begeleidingsteam vanuit de programmadirectie heeft contact met het programmateam Rijkskeringen en de RWS-projecten. Het begeleidingsteam volgt de voortgang van de RWS-projecten en faciliteert indien gewenst. Dit kan gaan om een informatievraag die gaat over de RWS projecten of om een kennisuitwisseling; bijvoorbeeld over het stikstofdossier.

Gedurende een fase kan een RWS-project het begeleidingsteam om advies vragen. Hierbij houdt het begeleidingsteam rekening met de rollen van het programmabureau Verkenning en Planuitwerking (PVP) en de Bestuursstaf van RWS.

Mogelijkheid tot reviewen

Er zijn verschillende manieren om expertise vanuit de alliantie te benutten. Twee voorbeelden:

1. Een RWS-project kan het begeleidingsteam vragen onderdeel te zijn van een collegiale review. Een HWBP-review is bijvoorbeeld gericht op:

  • een plan van aanpak van een volgende fase
  • uitgangspunten voor een fase
  • een ontwerp
  • een LCC-afweging

Het begeleidingsteam kan in overleg met het RWS-project extra expertise uit de alliantie HWBP inschakelen. Bij RWS worden zogenaamde Gate Reviews uitgevoerd. Hier wordt beoordeeld of een project gesteld staat voor een volgende projectfase. Indien een meerwaarde wordt gezien, kan een HWBP-review en een Gate Review gecombineerd uitgevoerd worden.

2. Een projectmedewerker van een RWS-project kan bijdragen in een review bij een waterschap.

Wat is hetzelfde?

De programmadirectie stimuleert professionals die aan HWBP-projecten werken om kennis te delen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan HWBP-community’s en het programma Kabels en Leidingen (POV K&L). Via de community’s kunnen dijkwerkers kennis en ervaring delen.. De programmadirectie stimuleert RWS-projecten om innovaties toe te passen. Ook RWS-dijkwerkers kunnen HWBP-opleidingen volgen.

HWBP-projecten van RWS werken volgens de RWS-werkwijze voor het borgen van de kwaliteit van de projecten.

Subsidieverlening

Wat is anders?

Rijkswaterstaat krijgt budget voor versterkingsmaatregelen via de Rijksbegroting. RWS krijgt opdracht van de directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) voor de voorbereiding en uitvoering van de versterkingsprojecten. Het budget wordt via de Rijksbegroting van het Deltafonds aan Rijkswaterstaat beschikbaar gesteld, zoals dat ook bij niet-HWBP-projecten van Rijkswaterstaat gaat.

De Rijkskeringen worden voor 100% door het Rijk gefinancierd. De waterschappen dragen hier niet aan bij.

Wat is hetzelfde?

Voor de projecten gelden wel dezelfde uitgangspunten zoals ‘sober en doelmatig’. Ook wordt zo veel mogelijk dezelfde werkwijze gehanteerd, zoals het samen uitvoeren van reviews.