Subsidieverlening HWBP-projecten

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) verstrekt subsidie voor dijkversterkingsprojecten. Om in aanmerking voor subsidie te komen, dienen waterschappen subsidieaanvragen in bij de programmadirectie HWBP.

Hoe werkt subsidieverlening?

De programmadirectie verleent subsidies per projectfase: verkenning, planuitwerking en realisatiefase. Sommige projecten beginnen met een voorverkenning. Aan het begin van een fase dient de beheerder een subsidieaanvraag in en maakt een plan van aanpak. In het plan van aanpak staat een beschrijving van de aanpak van die fase en de activiteiten. Bij het plan van aanpak hoort ook een planning, kostenraming, risicodossier en referentieblad.

De programmadirectie beoordeelt de aanvraag en het plan aan de hand van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming, (hierna subsidieregeling) en kent – bij een positieve beoordeling - de subsidie toe.

Aan het eind van de fase stelt de beheerder een eindverantwoording op en geeft daarin aan of de resultaten van de fase behaald zijn. Als de resultaten behaald zijn, wordt de subsidie vastgesteld en is deze definitief. Als er een nieuwe fase volgt, vraagt de beheerder een nieuwe subsidie aan voor de volgende projectfase.

In het onderstaande schema is te zien hoe de subsidieverlening er voor een project uit ziet. Te klein? Download de infographic als pdf.

Wanneer komt een project voor subsidie in aanmerking?

  • Het project is ter versterking van een primaire kering in Nederland. Primaire keringen zijn de dijken, sluizen en gemalen langs de grote rivieren, meren en de kust. De regionale keringen, langs de kleinere wateren, komen niet in aanmerking.
  • Het project voldoet niet aan de norm, als gevolg van wijziging van de norm of wijziging van de hydraulische randvoorwaarden. HWBP verleent geen subsidie voor achterstallig onderhoud.
  • Het project moet op de geldende programmering van het HWBP staan. Hoe een project op de programmering komt, leggen we uit op de pagina Programmeren en begroten
  • Het project richt zich op ‘sobere en doelmatige’ dijkversterking.

Welke mogelijkheden heeft een waterschap om anders om te gaan met uitgangspunten uit de subsidieregeling?

  • Als een waterschap eerder wilt starten dan het in de programmering staat, kan het waterschap dit zelf voorfinancieren. Uitleg hierover staat in de webpagina over voorfinanciering.
  • Als een waterschap meer wil doen dan alleen een ‘sober en doelmatige’ dijkversterking, dan is het waterschap zelf verantwoordelijk voor aanvullende financiering om de meerkosten te dekken.

Wat is de rolverdeling tussen waterschappen en de programmadirectie HWBP?

Een waterschap is verantwoordelijk voor het opstellen van een kwalitatief goede subsidieaanvraag. Dat houdt in dat de aangeleverde stukken van goede kwaliteit zijn, goed onderbouwd zijn en passen binnen de regels. Het gaat om:

Om de kwaliteit te borgen kan het waterschap een review organiseren waarin collega-waterschappers en leden van het begeleidingsteam een compleet eindconcept van het plan van aanpak reviewen.

De programmadirectie is verantwoordelijk voor het beoordelen, oftewel toetsen, van de subsidieaanvraag en voor de subsidieverlening. Dit gebeurt door de begeleidingsteams van de programmadirectie en een kostendeskundige. Daarnaast schakelt de programmadirectie soms extra experts in.

De programmadirectie zorgt ook voor de uitbetaling van de subsidie. Een projectteam van het waterschap en een begeleidingsteam vanuit de programmadirectie hebben regelmatig contact tijdens de voorbereiding van een aanvraag.

Lees meer over begeleiding en toetsing op de pagina 'Begeleiding'

Bekijk de pagina's over subsidieverlening in de Kennisbank voor uitgebreide informatie over het toepassen van de subsidieregeling en de regeling zelf.

> Naar de hoofdpagina 'Werkwijze'