Subsidieregeling

Om in aanmerking voor subsidie te komen, dienen waterschappen subsidieaanvragen in bij de programmadirectie HWBP.

Op deze pagina vind je de formele documenten over de Regeling subsidies Hoogwaterbescherming (hierna: subsidieregeling). Het gaat dan om wettelijke regeling zelf en het bijbehorende Deel B over subsidiabele en niet-subsidiabele kosten.

De subsidieregeling is op 1 april 2014 in werking getreden. De regeling is per 1-1-2017 gewijzigd als gevolg van de nieuwe normering. Vervolgens is de regeling per 13 december 2017 gewijzigd om het subsidiëren van een risicoreservering in de voorverkenningsfase mogelijk te maken.

Op de website is de ‘geconsolideerde versie’ van de subsidieregeling opgenomen. Dat wil zeggen de volledige subsidieregeling waar de verschillende wijzigingen in zijn verwerkt. Dit is de versie die geldend is sinds 13 december 2017.

De memorie van toelichting bij de gewijzigde subsidieregeling gaat alleen nog maar over de wijzigingen. Dat werkt zo bij Nederlandse wetgeving, maar daarmee is de toelichting niet meer volledig. Voor de niet gewijzigde artikelen is de oorspronkelijke toelichting nog relevant. Deze is daarom als apart bestand opgenomen.

Ook deel B bij de regeling is gewijzigd. Deel B is een handreiking over de subsidiabele en niet-subsidiabele kosten. Er was voorheen ook een deel C dat de werkwijze van het HWBP beschreef. Dat document is niet meer actueel en de beschrijving van de werkwijze is in andere documenten opgenomen. Het voormalige deel C is daarom niet meer op de site opgenomen.