Referentiekader

De enorme opgave van het HWBP vraagt om een stabiel, voorspelbaar en transparant programma. Het hiervoor ontwikkelde referentiekader biedt handvatten om tot een gedeeld beeld te komen over het kostenniveau voor een projectspecifieke opgave binnen het HWBP.

Wanneer is een projectaanpak subsidiabel?

De evaluatie van de subsidieregeling (2019) liet zien dat er binnen de alliantie behoefte is aan een eenduidig antwoord op deze vraag. Want waar de subsidieregeling leidend is voor financiering van de projecten, hebben waterschappen de vrijheid om zelf de aanpak van dijkverbeteringsprojecten te bepalen. Duidelijkheid over subsidiabiliteit van een projectaanpak is dan van belang.

Inzicht door te vergelijken

Het referentiekader bevat vijf kengetallen op basis van ervaringscijfers van onder meer HWBP2, HWBP en Ruimte voor de Rivier-projecten. Het instrument maakt het makkelijker om de subsidiabiliteit (doelmatigheid) van een projectaanpak te onderbouwen en te toetsen op basis van bijvoorbeeld kosten bij vergelijkbare projecten. Dit vergroot de voorspelbaarheid en de transparantie van de subsidieverlening.

Bekijk het document 'Referentiekader projectaanpak HWBP'

Oog voor maatwerk

Vanuit het referentiekader kunnen keringbeheerders vooraf, bij het maken van het Plan van Aanpak, gemakkelijker inschatten en onderbouwen of een raming van een project min of meer overeenkomt met de te verwachten kosten. Het instrument houdt hierbij rekening met verschillen in complexiteit van projecten, zoals de complexiteit rondom de opgave en omgeving.

Daarmee biedt het referentiekader een gezamenlijk en realistisch perspectief, met oog voor project specifiek maatwerk en ieders rol binnen de alliantie. Want ook de begeleidingsteams uit de programmadirectie HWBP maken gebruik van dezelfde data bij reviews en toetsing. Het referentiekader draagt op deze manier bij aan een tijdige, objectieve en transparante dialoog over projectkosten.

Definitie ‘doelmatig’ bij projectaanpak

Elk project en dus elke projectaanpak is anders. De subsidieregeling biedt ruimte voor projectspecifiek maatwerk. Binnen de kaders van de subsidieregeling, richt de projectaanpak zich op beheersing van risico’s bij de opgave en van omgevingsfactoren. Er is sprake van een doelmatige projectaanpak, wanneer de aanpak en de kosten in verhouding staan tot de opgave van het project met als randvoorwaarde de kaders van de subsidieregeling. De projectaanpak (strategisch, tactisch, operationeel) is een ‘logisch gevolg’ van de aard van de opgave en de omgeving waarin deze opgave gerealiseerd moet worden.

Toepassen van het referentiekader

De bottom-up benadering is en blijft leidend en de top-down referentiewaarden zijn daarbij richtinggevend. Dus als een plan van aanpak buiten de bandbreedte van het kader valt, wil dat niet zeggen dat de aanpak per definitie niet subsidiabel is. Als een plan van aanpak binnen de bandbreedte valt, wil dat niet per definitie zeggen dat de aanpak wél subsidiabel is. Het referentiekader is onderdeel van de begeleidingsaanpak en is ondersteunend aan de dialoog tussen beheerder en begeleidingsteam.

Samen blijven leren

Om de effectiviteit van het instrument te beoordelen, is het de bedoeling om via een monitoringsprogramma de werkelijk gemaakte kosten op onderdelen te registreren. Verdere verbetering van het referentiekader is beoogd door het instrument te voorzien met meer data. Want door kennis met elkaar te delen, kunnen we onze krachten optimaal bundelen en onze projecten slimmer, beter en doelmatiger uitvoeren.

Meer informatie?

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Harm Haga.