Stappenplan sober en doelmatig

Het ontwerp van een dijk bepaalt voor een groot deel de uiteindelijke kosten van een dijkverbeteringsproject. Waterschappen maken zelf de keuze voor een ontwerp. Om te beoordelen in hoeverre het ontwerp sober en doelmatig is, heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma het stappenplan 'Sober en doelmatig ontwerp' opgesteld.

Door het stappenplan te gebruiken, krijgen alliantiepartners een onderbouwing of het ontwerp wel of niet (deels) subsidiabel is. Het is dus een handig instrument voor een waterschap om te onderbouwen in hoeverre het ontwerp sober en doelmatig is. En het is een bruikbaar middel voor de programmadirectie om de beoordeling van de subsidiabiliteit eenduidig, voorspelbaar en transparant te doen. Wat het HWBP verstaat onder sober en doelmatig, staat uitgelegd in het stappenplan.

Het stappenplan is een leidraad. De subsidie wordt uiteindelijk toegekend door de programmadirectie op basis van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming, oftewel de subsidieregeling.