Kleine kans, groot gevolg - risico's

De kosten voor een project kunnen behoorlijk oplopen, wanneer een risico een kleine kans van optreden heeft, maar wel grote gevolgen kan hebben. Hoe we daarmee omgaan binnen de alliantie, zijn wij aan het uitwerken. Dit onderdeel van de opvolging evaluatie subsidieregeling is afgerond.

Aanbeveling vanuit de evaluatie subsidieregeling

Binnen het HWBP wordt per projectfase subsidie verleend op basis van ‘voorcalculatie’. Dat wil zeggen: op basis van een plan van aanpak en een bijbehorende kostenraming voor elke fase. Daarbij hoort ook een risicodossier en een risicoreservering. Er vindt aan het einde van de fase geen verrekening plaats op basis van de werkelijke gemaakte kosten; het waterschap is risicodragend voor mee- en tegenvallers.

Risico’s met een kleine kans van optreden maar met grote gevolgen zijn vaak risico’s van buitenaf die moeilijk te beheersen zijn door het project. Denk aan het vinden van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Als je dergelijke risico’s meeneemt in je de risicoreservering, gaat het om grote bedragen met een kleine kans van optreden. Omdat in infrastructurele projecten wordt geraamd met de verwachtingswaarde van een risico (kans x gevolg) is het absolute bedrag dat wordt gesubsidieerd voor zo’n risico beperkt.

In de meeste gevallen wordt er uiteindelijk te veel gesubsidieerd, omdat het risico niet optreedt. Deze wijze van werken is niet doelmatig. Als het risico toch optreedt, is de risicoreservering waarschijnlijk alsnog onvoldoende om de kosten te dekken. Daarom verkennen we nu de mogelijkheden hoe om te gaan met dit type risicoreserveringen.

Aanpak

Een adviesbureau heeft verschillende varianten onderzocht om de risico’s met een kleine kans en groot gevolg (kkgg) op te vangen. Ze zetten dit af tegen de huidige situatie en hebben een advies uitgebracht. Het rapport van het adviesbureau is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

Vervolg

In het rapport wordt geadviseerd om te gaan experimenteren met variant 1; een uitkering voor specifieke kkgg-risico’s. Dat blijkt helaas (juridisch) nog niet zo eenvoudig. Op dit moment wordt gekeken op welke wijze hier vorm aan kan worden gegeven. Daarbij wordt ook de hardheidsclausule beschouwd.