Uurtarieven waterschappen

In de subsidieregeling HWBP is de grondslag voor subsidieverstrekking voor het versterken van primaire waterkeringen. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet een waterschap een kostenraming aanleveren. Om personeelskosten te bepalen, gelden bepaalde uurtarieven.

Context Regeling capaciteitskosten

In de regeling (Deel A) staat bij de artikelen behorende bij de diverse projectfasen opgenomen dat de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (hierna: VAT-kosten) subsidiabel zijn, mits ze zijn opgenomen in het plan van aanpak bij de subsidieaanvraag. In de raming van de VAT-kosten geldt  dat de volgende zaken, indien van toepassing, zijn opgenomen:

  • Inzet van mensen en middelen vanuit/ door de eigen organisatie (intern en inhuur);
  • Ondersteuning door ingenieursbureaus;
  • Contractvoorbereiding en -opstelling;
  • Directie & Toezicht en/of contractbeheersing gedurende de realisatiefase.
  • Onderzoeken, overige adviesdiensten en producten

Deel B ‘Werkwijze bij het vaststellen van (niet) subsidiabele kosten’ is een nadere uitwerking van de Regeling en  beschrijft welke kosten wel en niet voor subsidie in aanmerking komen.

Voor de spelregels die opgenomen staan in deel B, geldt dat dit standaarden zijn waarvan in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. Uitgangspunt is in dat geval: ‘comply or explain’.

Indirecte kosten vanuit de organisatie, zoals lijnmanagement en stafdiensten, die alleen via opslagen zouden kunnen worden toegerekend aan het project, zijn in beginsel niet subsidiabel. Uitzondering hierop is de inzet van een programmabureau.

Besluit programmabestuur van het HWBP

Omdat de werkwijze vanuit deel B discussies opriep, heeft het programmabestuur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in december 2020 een besluit genomen over de subsidiabiliteit van uurtarieven van het waterschapspersoneel bij subsidieaanvragen van HWBP-projecten.

Besloten is dat per 1 januari 2022 de tarieven Handleiding Overheids Tarieven (HOT)+ van kracht zijn.  Dat betekent dat het uurtarief uit de handleiding Overheids Tarieven wordt verhoogd met een opslag van 4 euro. Deze opslag is bedoeld om de kosten voor het aandeel van het lijnmanagement van de HWBP-projecten te kunnen dekken. De handleiding wordt jaarlijks geupdate en daarmee worden jaarlijks de tarieven geactualiseerd. Op de website van het HWBP staan de te gebruiken actuele tarieven opgenomen.

Met het besluit over deze uurtarieven is er geen ruimte meer om hier, via een explain mogelijkheid, vanaf te wijken.

Overige informatie interne tarieven

De uurtarieven in de Handleiding Overheidstarieven bestaan uit directe loonkosten en overhead. Directe loonkosten bestaan uit: bruto salaris, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en alle door de werkgever te betalen premies voor sociale lasten.

Overhead betreft kosten voor o.a. huisvesting, kantoorautomatisering, administratie, facilitair. Uitgangspunt is dat de kosten voor opleidingen en teambuilding zijn opgenomen in de overheadtoeslag.

Voor 2022 geldt dat 1 fte interne medewerker gelijk staat aan 1409 productieve uren. Over de interne inzet (uren maal tarief) mag geen BTW worden berekend in de SSK-raming.

Actuele tarieven

Voor 2023 geldt dat 1 fte interne medewerker gelijk staat aan 1363 productieve uren. De te gebruiken tarieven staan opgenomen in bijgevoegd excel bestand.

Doorberekening uurtarieven externe medewerkers

Kosten van externe medewerkers die deel uitmaken van het projectteam zijn subsidiabel. De kwaliteit (en daarmee het tarief) van de externe medewerkers moet passen bij de zwaarte van het project. Door het HWBP worden voor het inhuren van medewerkers geen maximum of vaste tarieven voorgesteld. Wel is van belang dat de in te huren medewerkers op rechtmatige wijze en marktconform worden gecontracteerd (volgens Aanbestedingswet en Aanbestedingsbesluit Overheden) én voldoet aan de binnen het waterschap geldende inkoop- en/of aanbestedingsrichtlijnen.

Over de kosten van ingehuurde medewerkers (uren maal tarief) mag wel btw worden berekend in de SSK-raming.

Voor het hanteren van een toeslag (bovenop het bij de beheerder in rekening gebrachte tarief) voor ingehuurde medewerkers, biedt de subsidieregeling géén grondslag. Mochten er specifieke bureaukosten worden gemaakt voor externen, dan kunnen die overeenkomstig de Regeling onder de algemene kosten onderbouwd worden opgevoerd in de kostenraming. Stafkosten en lijnmanagement zijn hier niet subsidiabel.

Meer weten over tarieven voor personeelskosten?

Neem contact op met de kostendeskundige van de programmadirectie HWBP.