Subsidiabiliteit innovatieprojecten

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt subsidie verleend voor de versterking van primaire keringen en voor innovaties. Reguliere projecten krijgen op basis van voorcalculatie 90% van de geraamde kosten gesubsidieerd. Innovatieprojecten krijgen op basis van nacalculatie 100% van de werkelijke kosten gesubsidieerd. Er is dus sprake van verschillende voorwaarden voor reguliere projecten en innovaties.

Innovaties

Innovaties zijn van belang om het doel van het HWBP te halen, namelijk dat alle primairekeringenin 2050 aan de geldende norm voldoen. Innovaties dragen bij aan de doelmatigheid van het programma. Dankzij innovaties kunnen we nieuwe en slimmere technieken ontwikkelen, maar ook kennis door ontwikkelen. Innovaties kunnen onderdeel zijn van een versterkingsproject, bijvoorbeeld als een nieuwe techniek wordt toegepast. Ook kunnen innovaties zelfstandige projecten zijn, bijvoorbeeld bij kennisontwikkeling.

Via het proces van de Kennis-en innovatieagenda moeten innovaties geprogrammeerd zijn om in een bepaald jaar in aanmerking te komen voor subsidie. Per jaar is een maximum van 10 miljoen euro beschikbaar. Hierdoor kan er gebeuren dat een project voldoet aan de inhoudelijke criteria voor innovatie, maar dat het project minder prioriteit heeft dan andere projecten. Wanneer dit het geval is, kan er ook geen geld beschikbaar worden gesteld.

Redeneerlijn subsidiabiliteit

De redeneerlijn is uitgewerkt om te bepalen welke activiteiten en kosten voor 100% subsidie in aanmerking komen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen innovatie in een versterkingsproject en een zelfstandige innovatie. Het uitgangspunt bij de redeneerlijn is dat de activiteiten en de kostenposten voldoen aan de andere voorwaarden van de subsidieregeling om voor subsidie in aanmerking te komen.

Om te bepalen welke kosten als innovatief zijn aan te merken en welke als regulier, dienen er drie vragen beantwoord te worden. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, komen de kosten in aanmerking voor 100% innovatiesubsidie, of voor 90% reguliere subsidie. Het kan ook voorkomen dat de kosten niet voor subsidie in aanmerking komen.

De mogelijkheden om een reguliere subsidie te wijzigen zijn heel beperkt. Het verdient daarom aanbeveling om vóór het indienen van een subsidieaanvraag helder te hebben of een aanvraag voor een innovatiesubsidie gehonoreerd kan worden op grond van de KIA. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen de kosten mogelijk nog als regulier project worden aangevraagd. Dat kan niet als de reguliere subsidie voor de projectfase al verleend is.