Niet-fysieke maatregelen & subsidie

Uit de evaluatie van de subsidieregeling (2019/2020) is naar voren gekomen dat duidelijkheid gewenst is hoe binnen de alliantie moet worden omgegaan met subsidieaanvragen voor niet-fysieke maatregelen.

Een voorbeeld van een niet fysieke maatregelen is het wijzigen van een sluitingsprotocol voor een kunstwerk.

Wanneer vanuit het oogpunt van doelmatigheid gekozen wordt voor een niet-fysieke maatregel, die er voor zorgt dat de waterveiligheid ter plaatse weer aan de norm gaat voldoen, dan is dit subsidiabel. De subsidiabiliteit van niet-fysieke maatregelen wordt op eenzelfde manier beoordeeld als bij reguliere maatregelen.

Indien niet-fysieke maatregelen onderdeel uitmaken van een groter project, kan dit in de aanvraag voor de verkenning of planuitwerking worden meegenomen. Wanneer het een afzonderlijke maatregel betreft dient afgewogen te worden of de inspanningen voor het ingaan van een subsidietraject opwegen tegen de opbrengsten.