Project Overstijgende Verkenningen (POV's)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de doorontwikkeling van kennis en innovaties in zogenoemde projectoverstijgende verkenningen (POV’s). Het doel van de POV’s is om te innoveren en zo het HWBP beter, sneller en/of goedkoper te maken.

De projectoverstijgende verkenningen (POV’s) leveren veel belangrijke inzichten en experimenten op, die we direct of in de nabije toekomst in de praktijk brengen. Een aanzienlijk deel van de POV’s is afgerond of in afrondende fase. In 2019 is de aanpak van de POV’s geëvalueerd. Dit is opmaat naar wat nu de HWBP Kennis- en Innovatieagenda heet.

Hieronder vind je een beknopte samenvatting van de POV's. Alle resultaten van de POV’s komen beschikbaar via de HWBP Kennisbank.

POV Dijkversterking met Gebiedseigengrond (POV DGG)

Looptijd  2018 tot en met 2021
Status Start tweede fase

Doel

Hoe kunnen we sneller, goedkoper én duurzamer de dijken versterken met gebiedseigen grond? Daar werkt de POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG) aan. Uiteindelijk resulteert het onderzoek in concrete instrumenten.

De uitvoering is in handen van Waterschap Limburg.

Link

Alles over de POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond

POV Kabels en Leidingen (POV K&L)

Looptijd 2017  tot en met 2020
Status

Afgerond

Doel

Dijkprojecten met kabels en of leidingen zijn vaak ingewikkeld en daardoor duur en tijdrovend. POV Kabels en Leidingen (POV K&L) werkte aan nieuwe producten en aan nieuwe kennis. We hebben de werelden van waterschappen en kabels- en leidingenbeheerders verbonden om zo dijkprojecten gemakkelijker te maken.

De uitvoering was in handen van Hoogheemraadschap van Delftland.

Link

Alles over de POV Kabels en Leidingen

POV Macrostabiliteit (POV M)

Looptijd  2015  tot en met 2020
Status Afgerond

Doel

Binnen POV Macrostabiliteit (POV M) zijn overheden, marktpartijen en kennisinstituten en overheden samen op zoek naar relevante nieuwe kennis en innovatieve oplossingen voor het faalmechanisme macrostabiliteit.

Deze verkenning heeft verschillende inzichten opgeleverd:

 • Nieuwe technische maatregelen
 • Kennis van faalmechanisme/kering

De uitvoering is in handen van Waterschap Rivierenland.

Link

Alles over de POV Macrostabiliteit

POV Piping (POV P)

Looptijd  2014  tot en met 2020
Status Afgerond

Doel

Binnen de POV Piping (POV P) hebben overheden, marktpartijen en kennisinstituten samen gezocht naar relevante nieuwe kennis en innovatieve oplossingen voor het faalmechanisme piping. Deze verkenning heeft antwoorden gezocht op de volgende vragen:

 • Het nauwkeuriger in beeld brengen van de pipingopgave door de toepasbaarheid van de rekenregels te verbeteren en de theorie en de praktijk dichter bij elkaar te brengen.
 • Het ontwikkelen van nieuwe versterkingsmaatregelen tegen piping.

De uitvoering is gedaan door Waterschap Rivierenland en Waterschap Groot Salland.

Link

Alles over de POV Piping

POV Waddenzeedijken

Looptijd   2014  tot en met 2018
Status

Afgerond

Doel

Binnen deze POV onderzoeken we innovatieve oplossingen, zodat wij noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller en goedkoper uit kunnen voeren.

De verkenning heeft de volgende inzichten opgeleverd:

 • Kennis van kwaliteit kering
 • Kennis van benodigde samenwerking/afstemming betrokkenen

Drie waterschappen werkten hiervoor samen: Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân.

Link

Alles over POV Waddenzeedijken

POV Voorlanden

Looptijd 2017 t/m 2019
Status Afgerond

Doel

Het doel was om ervoor te zorgen dat alle waterbeheerders van primaire waterkeringen het effect van voorlanden goed afwegen in de keuzes die zij maken. Het is namelijk belangrijk dat zij een bewuste, expliciete en traceerbare afweging maken over het wel, niet (of deels) meenemen van voorlanden in beoordelen, ontwerpen en beheren van waterkeringen.

De POV bestaat uit een inventarisatie van een achttal HWBP-projecten. De POV Voorlanden documenteert enerzijds de kennis en praktijkvoorbeelden en anderzijds deelt de POV de leerervaringen in de relevante kennisnetwerken.

De verkenning heeft de volgende inzichten opgeleverd:

 • Kennis van alternatieve beoordeling
 • Kennis van alternatieve maatregelen voor dijkversterking
 • Kennis van benodigde samenwerking/afstemming betrokkenen

Deze POV is uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Links

De opgedane kennis en inzichten zijn vastgelegd in een praktische handreiking.

POV Dijkversterking Centraal Holland

Looptijd   2014 tot en met 2018
Status

Afgerond

Doel

Het doel is om te onderzoeken hoe de inwoners van Centraal Holland het beste beschermd kunnen worden tegen hoogwater. In Centraal Holland, rond Amsterdam en Utrecht wonen meer dan 1 miljoen mensen.

Drie waterschappen werkten hiervoor samen: De Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Amstel, Gooi en Vechtstreek.

Links

De opgedane kennis is vertaald in het HWBP-project Sterke Lekdijk

POV Vechtstromen

Looptijd 2017 tot en met 2019
Status Afgerond

Doel

Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel en de Duitse waterbeheerders onderzoeken wat de beste en meest doelmatige oplossingen zijn voor de waterveiligheid van De Vecht anders dan alleen de traditionele dijkversterking.

De verkenning heeft de volgende inzichten opgeleverd:

 • Kennis van alternatieve maatregelen voor dijkversterking
 • Kennis van benodigde samenwerking/afstemming betrokkenen

Link

Bezoek de website van de POV voor meer informatie over de onderzoeken en de resultaten.