Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM)

Binnen de totale opgave van het HWBP is het faalmechanisme macrostabiliteit de belangrijkste kostenpost van dijkvakken die zijn afgekeurd. Binnen de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM) is daarom onderzoek gedaan naar nieuwe versterkingstechnieken en inzichten, om de opgave ten aanzien van macrostabiliteit van dijken effectief aan te pakken.

Hieronder vind je meer informatie over de POVM, de werkwijze, uitgevoerde proeven en de opgeleverde producten. 

Binnen de POVM is vanaf 2014 tot en met 2020 door kennisinstellingen, marktpartijen en overheden in vier thematische clusters onderzoek uitgevoerd. De onderzoeken zijn gekoppeld aan dijkversterkingsprojecten van de betrokken waterschappen zodat de praktische toepassing direct werd aangetoond en gebruikt.

De POVM heeft zes hoofdpublicaties opgeleverd:

Daarnaast heeft deze verkenning vele rapporten, handreikingen, werkwijzers en notities gepubliceerd. Alle documentatie is terug te vinden op het POVM gebruikersplatform.

Vergroot afbeelding Onderzoek sterkte onverzadigde zone
Onderzoek ‘sterkte onverzadigde zone’

Werkwijze

Met partijen vanuit de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstituten is deze verkenning gezamenlijk opgepakt. Dat gebeurde in vier clusters, namelijk:

Clusters

Ook alle rapporten die door bovenstaande vier clusters zijn opgeleverd zijn te vinden op het POV-M gebruikersplatform.

Wat is de impact van deze verkenning?

De publicaties Langsconstructies (PPL) en Eindige Elementen Methode (PPE) zijn noodzakelijk voor ontwerpers en heldere handreikingen met uniformiteit in de aanpak van verschillende technieken ontbrak. In 2017 zijn we overgegaan op critical state rekenen. Naar aanleiding daarvan ontstond er discussie en waren er vragen: er was geen handleiding voor constructieve toepassingen. Veel projecten vielen daarom toch vaak terug op de oude uitgangspunten. Met de PPL en de PPE zijn nu handvatten gegeven voor de nieuwe benadering. We hebben nu een eenduidige en onderling vergelijkbare ontwerpmethodiek waardoor de uitvoeringstechnieken eerlijker worden afgewogen en er minder discussie is.

De POV-M heeft veel opgeleverd voor de HWBP-projecten. Vooral het beperken van de scope van de opgave, door bijvoorbeeld actuele sterkte en optimalisaties in rekentechnieken aan traditionele constructies, zijn de grote ‘winstmakers’. Dit overtreft zelfs de ontwikkeling en toepassing van nieuwe uitvoeringstechnieken.

Het vanaf de start betrekken van referentieprojecten heeft invloed gehad op de impact: de POV-M had de betrokkenen bij HWBP-projecten nodig om te weten tegen welke issues zij aanlopen. Op basis daarvan konden mede de onderzoeksonderwerpen worden bepaald. Beantwoorde vragen over bijvoorbeeld parameterbepaling en sterkte in de onverzadigde zone zijn direct in projecten toegepast.

Uitgevoerde proeven (selectie)

Vergroot afbeelding Bijeenkomst POV Macrostabiliteit
Kennis delen via POVM-vakdagen; in dit geval over Actuele Sterkte, januari 2019.

Wie waren vanuit de alliantie betrokken bij de POV-M?

Eind 2014 zijn vijf waterschappen (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Rivierenland) de POV Macrostabiliteit gestart. Waterschap Rivierenland is zes jaar lang trekker geweest van de POV Macrostabiliteit.

Het projectteam van de POVM kon gebruikmaken van de faciliteiten van dit waterschap om de verkenning uit te voeren. De programmadirectie HWBP heeft met de financiering van de POV Macrostabiliteit een belangrijke stap gezet om de aanpak voor het faalmechanisme macrostabiliteit landelijk sterk te verbeteren, uniformeren en te optimaliseren. Door kennis actief te delen zijn de producten en opgebouwde kennis van de POV Macrostabiliteit goed verspreid.

Publicaties en nieuwsbrieven

De eindpublicaties van de POV Macrostabiliteit vind je in het documentenoverzicht.

Het complete overzicht van alle producten van de POV Macrostabiliteit vind je op het POV-M gebruikersplatform.