POV-Piping (POV-P)

De POV-Piping is een samenwerking geweest met waterschappen, Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus, marktpartijen en kennisinstituten waarbij samen is gezocht naar relevante nieuwe kennis en innovatieve oplossingen voor het faalmechanisme piping.

Deze verkenning heeft verschillende inzichten opgeleverd die betrekking hebben op 3 elementen:

  • Kennis van faalmechanisme/kering
  • Kennis van alternatieve beoordeling/analyse
  • Nieuwe technische maatregelen (filterschermen, drainages, kwelwegverlenging, etc.)

Welke inzichten heeft POV-Piping opgeleverd?

Er blijkt overduidelijk dat het inzetten op onderzoek en tijd nemen om concrete situaties te doorgronden de moeite meer dan waard is en al snel loont. Piping is typisch zo’n verschijnsel waarbij veelal sprake is van vermoedens, maar waarbij om echt te weten wat er aan de hand is er meer moet gebeuren. Dit rechtvaardigt al snel een passend programma van meten en monitoren. En ook het bij analyses betrekken van kennis uit de zogenaamde geodriehoek (geohydrologie, geologie en geotechniek). Werkvormen als werkplaatsen en beslisbomen helpen om met deze informatie en kennis de complexiteit van het vraagstuk terug te brengen naar praktische en bij de concrete situatie passende aanpakken en oplossingen.

Verder is er een overzicht gemaakt voor oplossingsfamilies van maatregelen om het risico van piping aan te pakken in concrete situaties. Er is een aantal innovatieve maatregelen ontwikkeld en getest in de praktijk, bijvoorbeeld maatregelen die de benodigde ruimte sterk kunnen beperken.

Wat is de impact van POV-Piping?

De consequentieanalyse laat zien dat toepassing van de ontwikkelde kennis en werkmethoden zal leiden tot belangrijke besparingen ten opzichte van de aanvankelijke ramingen in het HWBP. Zo is gedurende de looptijd van deze POV al voor zo’n 32 miljoen euro aan besparingen gerealiseerd in concrete lopende projecten. En een globale berekening laat zien dat in het programma dat voor ons ligt in het rivierengebied een besparing met een orde van 2 miljard euro zich laat denken.

De opgebouwde kennis en de aangereikte methoden en werkwijzen zijn dus niet alleen inhoudelijk indrukwekkend; ze zijn dat ook als we kijken naar de kansen om het Hoogwaterbeschermingsprogramma zo doelmatig mogelijk te realiseren. Een aanzienlijke inhoudelijke verrijking voor de waterkeringenwereld gekoppeld aan prachtige mogelijkheden om professioneel en doelmatig waterveiligheidsopgaven van een antwoord te voorzien. Daarom het grote belang om deze resultaten te koesteren, door te ontwikkelen en toe te passen.

Wat betekent dit voor het mijn HWBP-project (of mijn organisatie)?

POV-kennis levert voor projecten nieuwe inzichten, nieuwe werkwijzen en een kennismaking met nieuwe technieken op. Hiermee kunnen we met minder kosten en minder hinder voor de omgeving de pipingopgave oplossen.

Verder raakt een gedeelte van de POV-Piping ook aan het beoordelen van de waterkeringen en dus de zorgplicht. Door aan de voorkant beter te beoordelen wordt de opgave van het HWBP scherper.

Wat doet/deed de programmadirectie HWBP?

De programmadirectie HWBP neemt nu de resultaten van de POV-Piping over en deelt deze via deze website met alle projecten. De verkenningen en haalbaarheidsstudies hebben een plek gekregen in de volgende synthesedocumenten: