Handreiking Meetnetten en Grondwatermonitoring voor Piping

Piping is een belangrijk faalmechanisme voor dijken. Het betreft een hoogwatersituatie waarbij door grondwaterstroming onder de dijk zand wordt meegevoerd naar het achterland. Daarmee kan de dijk zodanig worden onderspoeld dat deze kan bezwijken.

In de handreiking meetnetten zijn ervaringen en inzichten over een goede aanleg van meetnetten en grondwatermonitoring voor piping samengevat.

In de handreiking meetnetten en grondwatermonitoring voor piping zijn bevindingen uit diverse verkenningen van de POV Piping samengebracht om deze toegankelijk te maken voor de adviespraktijk en de doelgroep: specialisten die meetnetten (laten) inrichten, beheren en monitoringsgegevens verwerken en analyseren.