Handreiking Grondonderzoek voor Piping

Piping is een belangrijk faalmechanisme voor dijken. Het betreft een hoogwatersituatie waarbij door grondwaterstroming onder de dijk zand wordt meegevoerd naar het achterland. Daarmee kan de dijk zodanig worden onderspoeld dat deze kan bezwijken.

In de handreiking grondonderzoek zijn ervaringen en inzichten over een goede uitvoering van grondonderzoek voor piping samengevat.

In de POV-Piping is in verschillende verkenningen onderzoek gedaan naar de ruimtelijke variatie van de diverse ontwerp- en beoordelingsparameters, zoals doorlatendheid, korrelgrootte en (dek)laagdikte.

In deze handreiking wordt een overzicht gegeven van gangbare en in ontwikkeling zijnde grondonderzoektechnieken die nuttig zijn voor het bepalen van relevante parameters voor opbarsten, heave en piping. Het overzicht bevat een beschrijving van de technieken, de aanbevelingen voor het plannen, het uitvoeren en uitwerken van metingen. Tevens worden per techniek voor- en nadelen benoemd en wordt een indruk gegeven van de relatieve kosten.

Daarnaast zijn bevindingen van afstanden tussen onderzoekspunten samengebracht. Er wordt een voorbeeld gegeven voor een grondonderzoeksplan voor een eenvoudige en voor een meer gedetailleerde pipinganalyse.